Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-26-2013-102

RK-26-2013-102.doc  RK-26-2013-102pr01.doc
Číslo materiálu102
Číslo jednacíRK-26-2013-102
NázevNávrh na uložení opatření na základě výsledku veřejnosprávní kontroly
Zpracoval A. Vlachová, Z. Pavelcová
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně.
Na základě kontroly provedené ve dnech 12. - 14. 6. 2013 zjistil odbor kontroly u Gymnázia Jihlava se sídlem Jana Masaryka 1, Jihlava, IČO 60545984 (dále jen organizace) porušení rozpočtové kázně v celkové výši 21 650 Kč:
- neoprávněné použití prostředků investičního fondu ve výši 1 250 Kč na účel, na který měly být použity provozní prostředky. Tím došlo k porušení rozpočtové kázně dle § 28 odst. 7 písm. c) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon);
- neoprávněné použití provozních prostředků ve výši 20 400 Kč na účel, na který měly být použity prostředky investičního fondu. Tím došlo k porušení rozpočtové kázně dle § 28 odst. 7 písm. d) zákona.
Návrh řešení Dle § 28 odst. 8 zákona za porušení rozpočtové kázně uloží zřizovatel příspěvkové organizaci odvod do svého rozpočtu ve výši neoprávněně použitých prostředků, a to nejpozději do 1 roku ode dne, kdy porušení rozpočtové kázně zjistil, nejdéle však do 3 let ode dne, kdy k porušení rozpočtové kázně došlo.
OŠMS předkládá radě kraje návrh na uložení odvodu do rozpočtu kraje uvedené příspěvkové organizaci ve výši neoprávněného použití finančních prostředků investičního fondu na účel, na který měly být použity provozní prostředky a neoprávněného použití provozních prostředků na účel, na který měly být použity prostředky investičního fondu. Příspěvková organizace hradí uloženou sankci ze svého rezervního fondu. Stav rezervního fondu k 31. 7. 2013 je 204 tis. Kč.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uložit odvod do rozpočtu kraje za porušení rozpočtové kázně Gymnáziu Jihlava, IČO 60545984 dle materiálu RK-26-2013-102, př. 1.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Gymnázia Jihlava
Termín-- září 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz