Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-26-2013-101

RK-26-2013-101.doc  RK-26-2013-101pr01.xls  RK-26-2013-101pr02.xls
Číslo materiálu101
Číslo jednacíRK-26-2013-101
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů a návrh na úpravu investičního plánu příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2013
Zpracoval Z. Nevrkla
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší žádost Gymnázia Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě (dále jen škola) o přidělení finančních prostředků na vybavení přístavby sociálního zázemí pro sportovce. V současné době se tato akce dokončuje, ale její součástí není již žádné další vybavení ani zajištění. Škola provedla soupis potřebného vybavení (viz příloha č. 1) v hodnotě 810 tis. Kč. Tento požadavek školy byl projednán s OŠMS dne 15. 7. 2013, kdy došlo k rozdělení celkového požadavku školy na náklady nezbytně nutné k zprovoznění objektu studentům od počátku nového školního roku a na ostatní náklady. Nezbytně nutné náklady jsou ve výši 350 tis. Kč a o tuto částku škola žádá svého zřizovatele o navýšení příspěvku na provoz. Zbývající náklady ve výši 460 tis. Kč škola uhradí z vlastních zdrojů z rezervního a investičního fondu postupně dle finančních možností (z těchto důvodů škola současně žádá o změnu čerpání svého investičního fondu na rok 2013).
Stav fondů školy v roce 2013 schválených usnesením č. 0549/11/2013/RK je následující:
- stav IF k 1. 1. 2013 je 478 tis. Kč. Předpokládaná tvorba 627 tis. Kč. Použití IF 589 tis. Kč (oprava chemické laboratoře 40 tis. Kč, digestoř - chemická laboratoř 80 tis. Kč, odvod do rozpočtu zřizovatele 469 tis. Kč). Zůstatek k 31. 12. 2013 bude 516 tis. Kč.
- stav RF k 1. 1. 2013 je 941 tis. Kč. Předpokládaná tvorba 27 tis. Kč. Použití RF 806 tis. Kč (jedná se o účelové prostředky - nevyčerpané prostředky projektů OPVK z minulých let). Zůstatek k 31. 12. 2013 bude 162 tis. Kč.
Návrh řešení OŠMS radě kraje navrhuje:
* schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3121 Gymnázia o částku 350 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 350 000 Kč;
* schválit zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 350 000 Kč Gymnáziu Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě, IČO 48895512 na úhradu nezbytně nutných nákladů na vybavení přístavby sociálního zázemí pro sportovce;
* udělit souhlas se změnou použití investičního fondu Gymnázia Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě na rok 2013 včetně věcného čerpání prostředků tohoto fondu dle přílohy č. 2 materiálu RK-26-2013-101.
Finanční prostředky jsou škole poskytovány dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v souvislosti s výkonem zřizovatelské funkce.
StanoviskaOdbor informatiky: Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID O00683-01.
Odbor ekonomický: Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje ke dni 5. 8. 2013 činí 30 779 tis. Kč.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3121 Gymnázia o částku 350 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 350 000 Kč;
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 350 000 Kč Gymnáziu Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě, IČO 48895512 na úhradu vybavení přístavby sociálního zázemí pro sportovce;
souhlasí
s úpravou použití investičního fondu Gymnázia Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě na rok 2013 dle materiálu RK-26-2013-101, př. 2.
Odpovědnost odbor školství, odbor ekonomický, ředitel Gymnázia Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě
Termín-- průběžně do konce roku 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz