Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-26-2013-100

RK-26-2013-100.doc  RK-26-2013-100pr01.xls  RK-26-2013-100pr02.pdf
Číslo materiálu100
Číslo jednacíRK-26-2013-100
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování evropských vzdělávacích projektů
Zpracoval A. Mikulíková
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo kraje schválilo na svém zasedání č. 8/2012 dne 18. 12. 2012 usnesením č. 0547/08/2012/ZK rozpočet kraje na rok 2013. V Rozpočtu kraje 2013 - včetně komentáře v kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora volnočasových aktivit, soutěží a mezinárodní spolupráce - je uvažována částka 500 000 Kč na Dofinancování evropských vzdělávacích projektů.
Rada kraje na svém zasedání 4. 10. 2011 usnesením č. 1571/32/2011/RK schválila Pravidla Rady Kraje Vysočina pro přidělování dotací na dofinancování evropských projektů. Dle těchto pravidel si požádala 1 příspěvková organizace Kraje Vysočina o dotaci na dofinancování evropského vzdělávacího projektu. Požadovaná částka je v celkové výši 48 000 Kč. Celkové náklady projektu jsou 1 140 790 Kč, přičemž grant z EU činí
1 027 790 Kč, vlastní podíl spolužadatele činí 65 000 Kč. Částku 48 000 Kč chce žadatel využít na pobytové a cestovní náklady žáků a doprovodných pedagogů - jedná se o plně uznatelné náklady. Podrobně je rozpočet projektu rozepsán v žádosti, která je součástí materiálu RK-26-2013-100, př. 2.
Návrh řešení Předložená žádost je v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro přidělování dotací na dofinancování evropských projektů.
Střední škola stavební Třebíč, IČO: 60418451, ID dotace PR00548.0003 žádá o dofinancování evropského vzdělávacího projektu Dřevo jako současný ekologický stavební materiál, a to ve výši 48 000 Kč.
OŠMS doporučuje poskytnout finanční prostředky ve výši 48 000 Kč dle materiálu
RK-26-2013-100, př. 1.
Finanční prostředky jsou poskytovány dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v souvislosti s výkonem zřizovatelské funkce.
StanoviskaStanovisko EO:
Na kapitole Školství, mládeže a sportu, běžné výdaje, v části Ostatní činnosti - podpora volnočas. aktivit, soutěží a mezinár. spolupráce je aktuální stav rezervy na Dofinancování evropských vzdělávacích projektů (ÚZ 00035) ve výši 311 200 Kč.
Stanovisko OI:
Žádost byla zaevidována v systému eDotace - ID PR00548.0003.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Střední školy stavební Třebíč, IČO: 60418451, o částku 48 000 Kč na dofinancování evropského vzdělávacího projektu Dřevo jako současný ekologický stavební materiál dle materiálu RK-26-2013-100, př. 1.
Odpovědnost OŠMS
Termín 2013- 12- 31
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz