Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-26-2013-10

RK-26-2013-10.doc  RK-26-2013-10pr01.pdf
Číslo materiálu10
Číslo jednacíRK-26-2013-10
NázevProdej pozemku pod trafostanicí - k. ú. Třebíč
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuPředkládaný materiál řeší prodej pozemku pod trafostanicí ve vlastnictví společnosti E.ON Distribuce, a.s. do vlastnictví této společnosti.
Na OM se obrátila společnost E.ON Česká republika, s.r.o. v zastoupení společnosti E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice se žádostí o odprodej pozemku st. par. č. 6490 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m2 v k. ú. a obci Třebíč. Na tomto pozemku byla postavena budova trafostanice, nyní ve vlastnictví společnosti E.ON Distribuce, a.s. Tato společnost má v úmyslu sjednotit vlastnictví budovy a pozemku a z tohoto důvodu požádala o koupi pozemku. Kupní cenu navrhuje jako cenu v místě a čase obvyklou. Veškeré náklady spojené s převodem půjdou k tíži kupujícího.
Pozemek st. par. č. 6490 v k. ú. a obci Třebíč byl předán k hospodaření Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Třebíč, která s prodejem souhlasí.
Návrh řešení Vzhledem k tomu, že žadatel je vlastníkem budovy postavené na požadovaném pozemku, je možné na prodej aplikovat článek 2, bod 3. Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina o přímém prodeji předem vybranému zájemci. OM z tohoto důvodu navrhuje úplatně převést požadovaný pozemek do vlastnictví vlastníka budovy trafostanice. Tomu však musí předcházet zveřejnění záměru prodeje po zákonem stanovenou dobu na úřední desce krajského úřadu.
OM nechá vyhotovit znalecký posudek jak na cenu úřední (zjištěnou), tak na cenu v místě a čase obvyklou, za níž bude pozemek prodáván. V souladu s výše citovanými Zásadami bude úhrada znalečného požadována po kupujícím.
Usnesení předpokládá rozhodnout zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování požadovaného pozemku.
StanoviskaObchodní akademie Dr. Albína Bráfa a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč nemá námitky proti prodeji pozemku pod trafostanicí. Stanice je na okraji pozemku školy, odkoupením nevzniknou žádné komplikace. Pozemek je užíván na základě nájemní smlouvy uzavřené do 31. 12. 2013 a nájemné je zaplaceno.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr prodeje pozemku st. par. č. 6490 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m2 v k. ú. a obci Třebíč.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 17. září 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz