Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-21-2013-67

RK-21-2013-67.doc
Číslo materiálu67
Číslo jednacíRK-21-2013-67
NázevNabytí pozemku v k. ú. a obci Velké Meziříčí - změna usnesení 0203/03/2013/ZK
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší změnu usnesení týkající se majetkoprávního vypořádání pozemku v k. ú. Velké Meziříčí zastavěného budovou gymnázia č.p. 235 z vlastnictví ČR a příslušnosti hospodařit pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen ÚZSVM) do vlastnictví Kraje Vysočina - opravu chyby.
Zastupitelstvo kraje usnesením 0203/03/2013/ZK rozhodlo nabýt úplatně pozemek par. č. 1640/3 o výměře 117 m2, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. a obci Velké Meziříčí z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 40 700 Kč a zaplatit úhradu za bezesmluvní užívání pozemku par. č. 1640/3 o výměře 117 m2, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. a obci Velké Meziříčí ve výši 20 Kč/m2/rok za období od 1. 1. 2012 do doby převodu pozemku do vlastnictví Kraje Vysočina dle kupní smlouvy dle materiálu ZK-03-2013-32, př. 2 a schválila dodatek č. 5 Zřizovací listiny Gymnázia Velké Meziříčí, dle materiálu ZK-03-2013-32, př. 3.
V materiálu a přijatém usnesení došlo k záměně označení pozemku ve vlastnictví ČR - ÚZSVM tj. pozemku par. č. 1640/1 za pozemek ve vlastnictví Kraje Vysočina 1640/3, v přílohách materiálu ZK-03-2013, př. 1 (grafické znázornění pozemku), př. 2 (návrh kupní smlouvy), př. 3 (dodatek ZL č. 5 Gymnázia Velké Meziříčí), byl pozemek par. č. 1640/1 převáděný z vlastnictví ČR - ÚZSVM označen správně
Návrh řešení Odbor majetkový z důvodu rozporného označení převáděného pozemku v usnesení zastupitelstva kraje a přílohách tohoto usnesení, navrhuje změnit část usnesení zastupitelstva kraje č. 0203/03/2013/ZK tak, že v textu usnesení bude nahrazen pozemek par. č. 1640/3 pozemkem par. č. 1640/1. Ostatní podmínky a text přijatého usnesení se nemění.
Návrh usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje změnit usnesení 0203/03/2013/ZK.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení 0203/03/2013/ZK tak, že text:
Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt úplatně pozemek par. č. 1640/3 o výměře 117 m2, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. a obci Velké Meziříčí z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 40 700 Kč a zaplatit úhradu za bezesmluvní užívání pozemku par. č. 1640/3 o výměře 117 m2, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. a obci Velké Meziříčí ve výši 20 Kč/m2/rok za období od 1. 1. 2012 do doby převodu pozemku do vlastnictví Kraje Vysočina dle kupní smlouvy dle materiálu ZK-03-2013-32, př. 2
se nahrazuje textem:
Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt úplatně pozemek par. č. 1640/1 o výměře 117 m2, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. a obci Velké Meziříčí z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 40 700 Kč a zaplatit úhradu za bezesmluvní užívání pozemku par. č. 1640/3 o výměře 117 m2, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. a obci Velké Meziříčí ve výši 20 Kč/m2/rok za období od 1. 1. 2012 do doby převodu pozemku do vlastnictví Kraje Vysočina dle kupní smlouvy dle materiálu ZK-03-2013-32, př. 2 .
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 25. 6. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz