Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-21-2013-36

RK-21-2013-36.doc  RK-21-2013-36pr01.pdf  RK-21-2013-36pr01upr1.pdf  RK-21-2013-36pr02.xls  RK-21-2013-36pr03.doc
Číslo materiálu36
Číslo jednacíRK-21-2013-36
NázevZávěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2012
Zpracoval P. Tulis, J. Kopecká, M. Palán, H. Sošková
Předkládá A. Krištofová
Počet příloh
Popis problémuKraj sestavuje každý rok rozpočet a hospodaří podle něj. Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření územního samosprávného celku zpracovávají do závěrečného účtu, který projednává a schvaluje zastupitelstvo kraje. Zastupitelstvo kraje by mělo také vyjádřit souhlas případně výhrady k celoročnímu hospodaření a mělo by rozhodnout o použití přebytku hospodaření případně řešení ztráty. Zastupitelstvo kraje by nově mělo schválit účetní závěrku kraje. Součástí závěrečného účtu je i zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za uplynulý rok, kde v jejím závěru je uvedeno, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě nedostatků zjištěných při dílčích přezkoumáních, které byly již napraveny. V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o hospodaření kraje podle upraveného rozpočtu příjmů a výdajů včetně tvorby a čerpání fondového hospodářství, dále přehled rozdělení disponibilního zůstatku základních běžných účtů za rok 2012, přehled o financování projektů spolufinancovaných z prostředků Evropské unie, vyúčtování finančních vztahů kraje ke státnímu rozpočtu, přehled o účetní hodnotě majetku kraje a přehled o hospodaření zřizovaných příspěvkových organizací. Závěrečný účet rovněž obsahuje informace týkající se stavu úvěru EIB, kontokorentního úvěru k 31. 12. 2012 a informace o dluhové službě. V přílohách jsou pak obsaženy seznamy všech realizovaných rozpočtových opatření, přehled o čerpání rezerv na položkách Nespecifikovaná rezerva, Péče o lidské zdroje a majetek kraje a Strategické a koncepční materiály, finanční vztahy kraje k rozpočtům obcí, přehled nejvýznamnějších investičních akcí realizovaných krajem v roce 2012, přehled výsledků hospodaření příspěvkových organizací za rok 2012 a také v přílohách 9 až 13 materiálu RK-21-2013-36, př. 1 finanční a účetní výkazy Kraje Vysočina za rok 2012.
Rozpočet Kraje Vysočina byl na rok 2012 schválen na 7. zasedání zastupitelstva kraje dne 13. prosince 2011. V průběhu roku 2012 bylo provedeno 664 rozpočtových opatření (z toho 229 na kapitole Evropské projekty). V důsledku těchto rozpočtových změn dosáhl upravený rozpočet zdrojů včetně financování (+) k 31. 12. 2012 výše 9 988 333 tis. Kč a rozpočet výdajů včetně financování (-) výše 9 988 333 tis. Kč. Ve skutečnosti dosáhly zdroje včetně financování (+) výše 9 831 636 tis. Kč a skutečnost výdajů včetně financování (-) výše 9 032 543 tis. Kč, takže bylo dosaženo převahy příjmů nad výdaji ve výši 799 093 tis. Kč. Tato částka byla krytá stavem prostředků na základních běžných účtech kraje, kde z minulých let dále zůstaly nerozděleny finanční prostředky ve výši 41 044 tis. Kč (799 093tis. Kč + 41 044 tis. Kč = 840 137 tis. Kč).
K 31. 12. 2012 činily zůstatky základních běžných účtů kraje 840 137,10 tis. Kč (z toho: 508 835,9 tis. Kč základní běžný účet; 322 874,4 tis. Kč základní běžné účty - evropské projekty; 4 488,5 tis. Kč základní běžný účet - podzemní vody; 307,2 tis. Kč základní běžný účet - školství; 0 tis. Kč základní běžný účet - EIB; 0 tis. Kč základní běžný účet - SFŽP; 0 tis. Kč základní běžný účet - MA21-MŽP; 3 630,1 tis. Kč základní běžný účet - ISNOV a 1,0 tis. Kč základní běžné účty - SFDI).
Návrh řešení Vzhledem k výše popsaným kladným údajům o ročním hospodaření kraje navrhuje ekonomický odbor vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením Kraje Vysočina za rok 2012 bez výhrad.
Návrh řešení disponibilních zůstatků účtů v celkové výši 840 137,1 tis. Kč:
Ze zůstatků ZBÚ k 31. 12. 2012 bylo do rozpočtu kraje na rok 2013 z rozhodnutí zastupitelstva kraje již zapojeno:
- částka 291 448,4 tis. Kč na pokrytí neuhrazených závazků kraje z roku 2012 (usnesení 0013/01/2013/ZK).
- částka 42 000 tis. Kč na převod do Fondu Vysočiny (usnesení 0078/01/2013/ZK).
- částka 322 874,4 tis. Kč na zapojení finančních prostředků ze ZBÚ - evropské projekty do rozpočtu kraje na rok 2013 na realizaci projektů spolufinancovaných z fondů EU (usnesení 0547/08/2012/ZK).
- částka 3 630,1 tis. Kč na zapojení zůstatku účtu ZBÚ - ISNOV do rozpočtu kraje na rok 2013, kapitoly Životní prostředí na realizaci projektu Integrovaný systém nakládání s odpady Vysočiny (usnesení 0547/08/2012/ZK).

Na základě výše uvedeného je navrhováno zastupitelstvu kraje schválit zapojení dosud nerozdělených disponibilních zůstatků základních běžných účtů k 31. 12. 2012 v celkové výši 180 181,4 tis. Kč (tj. 840 137,1 tis. Kč - 291 448,4 tis. Kč - 42 000 tis. Kč - 322 874,4 tis. Kč - 3 630,1 tis. Kč - 2,8 tis. Kč /cizí prostředky na ZBÚ/ = 180 181,4 Kč), jak je uvedeno v podkapitole 2.2 v příloze 1 tohoto materiálu, takto:
Ze zůstatku účtu ZBÚ ve výši celkem 175 384,8 tis. Kč je navrhováno zapojit do rozpočtu na rok 2013, do kapitoly Ostatní finanční operace částku 8 651,5 tis. Kč (vratky transferů do státního rozpočtu v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2012),
do kapitoly Požární ochrana a IZS částku 252 tis. Kč (dotace pro Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina), do kapitoly Doprava částku 50 000 tis. Kč (příspěvek na provoz pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny) a částku 116 481,3 tis. Kč je navrhováno převést do Fondu strategických rezerv.
Zůstatek účtu ZBÚ - školství ve výši celkem 307,2 tis. Kč je navrhováno zapojit do rozpočtu na rok 2013, do kapitoly Ostatní finanční operace (vratky transferů do státního rozpočtu v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2012).
Zůstatky ostatních základních běžných účtů v celkové výši 4 489,4 tis. Kč navrhujeme ponechat bez rozdělení.
Finanční prostředky pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci jsou poskytovány dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Dotace byly zaevidovány v systému eDotace.
StanoviskaMateriál byl vypracován ve spolupráci s odvětvovými odbory.
Ministerstvo financí, které provádělo přezkum hospodaření Kraje Vysočina za rok 2012, konstatuje ve své zprávě o výsledku přezkoumání (viz kapitola 11 materiálu RK-21-2013-36, př. 1), že nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě nedostatků zjištěných při dílčích přezkoumáních, které již byly napraveny. Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření Kraje Vysočina v budoucnosti.
Finanční výbor bude projednávat rozpočtový výhled na roky 2014 až 2016 na svém 6. zasedání dne 11. 6. 2013.
Rozpočtová komise bude projednávat rozpočtový výhled na roky 2014 až 2016 na svém 3. zasedání dne 14. 6. 2013.
Odbor informatiky: Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID O00699
Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID O00679.0001
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením Kraje Vysočina za rok 2012 bez výhrad;
* schválit:
- Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2012 dle materiálu RK-21-2013-36, př. 1;
- návrh na rozdělení disponibilních zůstatků ZBÚ, jak je uveden v podkapitole 2.2 materiálu RK-21-2013-36, př. 1;
- účetní závěrku Kraje Vysočina za rok 2012 dle příloh č. 9 až 13 materiálu
RK-21-2013-36, př. 1;
- zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, IČO: 00090450 o částku 50 000 000 Kč dle materiálu RK-21-2013-36, př. 2;
* rozhodnout poskytnout dotaci Hasičskému záchrannému sboru Kraje Vysočina, IČO: 70885184 ve výši 252 000 Kč dle materiálu RK-21-2013-36, př. 3.
Odpovědnost ekonomický odbor, odbor sekretariátu hejtmana, odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 30. 6. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz