Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-21-2013-66

RK-21-2013-66.doc  RK-21-2013-66pr01.xls  RK-21-2013-66pr02.xls  RK-21-2013-66pr03.xls  RK-21-2013-66pr04.doc  RK-21-2013-66pr05.pdf
Číslo materiálu66
Číslo jednacíRK-21-2013-66
NázevNávrh na dofinancování nestátních neziskových organizací poskytujících sociální služby v Kraji Vysočina pro kalendářní rok 2013 a návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
Zpracoval J. Bína, O. Tvarůžková
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuOdbor sociálních věcí předkládá návrh na dofinancování sociálních služeb na rok 2013.
Poskytovatelé sociálních služeb - nestátní neziskové organizace i příspěvkové organizace měst a obcí jsou závislé na získávání finančních prostředků zejména z dotačního řízení MPSV a dále z prostředků kraje, případně z rozpočtu obcí.
Objem dotací ze státního rozpočtu od roku 2008 dlouhodobě klesá a Kraj Vysočina tuto situaci opakovaně řešil mimořádným navýšením objemu dotací ze svého rozpočtu nad rámec rozpočtované částky. V roce 2012 bylo tímto způsobem vyplaceno 18 mil. Kč nad rámec schváleného rozpočtu. MPSV dále v minulých letech financovalo některé sociální služby z prostředků EU a nyní bylo financování z tohoto zdroje výrazně omezeno (pokles o 37 mil. Kč. V této situaci by byla existence řady sociálních služeb ohrožena, pokud by kraj nepřistoupil k navýšení objemu prostředků na dotace, jako v minulých letech. Státní dotace neřeší meziroční růst nákladů a platové podhodnocení zaměstnanců, ale dokonce vytváří propad finančních zdrojů. Tento propad navíc nebyl plošný a u některých poskytovatelů vede k ohrožení existence činnosti. U jiných by zachování nezvýšených zdrojů vedlo k propouštění zaměstnanců a k omezování služeb. Materiálem je také řešena další podpora poskytování vybraných sociálních služeb, které byly do dubna 2013 finančně podporovány u individuálního projektu kraje.

Potřebný objem finančních prostředků k pokrytí této pomoci NNO pro zajištění poskytování sociálních služeb činí 29 046 300 Kč. Mezi jednotlivé poskytovatele sociálních služeb bude částka rozdělena dle materiálu RK-21-2013-66, př. 1, RK-21-2013-66, př. 2 a RK-21-2013-66, př. 3. Návrh je veden principy zabezpečení dosavadní nabídky a zvyšující se poptávky po určitém druhu sociálních služeb v kraji při zachování personálního zabezpečení s úrovní odměňování odpovídající obdobným službám. Poskytnutí dotace navrhujeme ošetřit smlouvou, jejíž vzor je uveden v příloze č. 4.
Návrh řešení Doporučujeme schválit poskytnutí dotace na rok 2013 pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb v celkové výši 29 046 300 Kč dle materiálu RK-21-2013-66, př. 1, RK-21-2013-66, př. 2 a RK-21-2013-66, př. 3.. Poskytnutí dotace navrhujeme ošetřit smlouvou, jejíž vzor je uveden v materiálu RK-21-2013-66, př. 4.

Vzhledem k tomu, že na kapitole Sociální věci nejsou dostatečné zdroje na poskytnutí dotací pro poskytovatele sociálních služeb, odbor sociálních věcí navrhuje schválit rozpočtové opatření, kterým bude navýšena kapitola Sociální věci o částku 23 089 300 Kč při použití kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva. Zbývající finanční prostředky ve výši 5 957 000 Kč budou kryty z kapitoly Sociální věci, rezervy určené na dotace pro poskytovatele sociálních služeb (ÚZ 00053).
StanoviskaEkonomický odbor: Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva ke dni 6. 6. 2013 činí 95 355 tis. Kč.
Odbor informatiky: Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID O00701.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* vyhradit si rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím a obcím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
* schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci o částku 23 089 300 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 23 089 300 Kč;
* rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci v celkové výši 29 046 300 Kč pro poskytovatele sociálních služeb dle materiálů RK-21-2013-66, př. 1, RK-21-2013-66, př. 2 a RK-21-2013-66, př. 3;
* schválit vzorovou smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-21-2013-66, př. 4.
Odpovědnost OSV,OE
Termín 30. 8. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz