Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-21-2013-64

RK-21-2013-64.doc  RK-21-2013-64pr01.xls  RK-21-2013-64pr02.doc  RK-21-2013-64pr03.pdf
Číslo materiálu64
Číslo jednacíRK-21-2013-64
NázevDotační řízení na financování certifikovaných programů specifické primární prevence rizikového chování pro 2. pololetí roku 2013
Zpracoval P. Švanda
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina v únoru letošního roku ukončil realizaci Individuálního projektu Podpora systému primární prevence sociálně patologických jevů . V souvislosti s koncem projektu a s garancí jeho udržitelnosti a rovněž v souvislosti se zachováním propracovaného systému primární prevence v kraji vyhlásila rada kraje dne 30. 04. 2014 usnesením č. Usnesení 0806/15/2013/RK dotační řízení na poskytování programů specifické primární prevence rizikového chování pro 2. pololetí roku 2013.
Pro dané období byla z rozpočtu kraje pro celé jeho území vyčleněna částka 1 522 000 Kč. Dotace jsou určené na programy specifické primární prevence rizikového chování realizované na druhých stupních základních škol a na nižších stupních šestiletých nebo osmiletých gymnázií v Kraji Vysočina. Tyto programy se musí skládat ze dvou tříhodinových bloků, přičemž kraj 1 hodinu programu bude dotovat částkou 1 000 Kč.
Termín pro podávání žádostí byl stanoven do 31. 05. 2013. Ve stanovené lhůtě podalo žádost o dotaci šest certifikovaných center primární prevence:. DCH Brno - OCH Jihlava - centrum prevence Vrakbar, DCH Brno - OCH Žďár nad Sázavou - Centrum prevence Oblastní charity Žďár nad Sázavou, DCH Brno - OCH Třebíč - centrum prevence Klub Zámek, Sdružení Nové Město na Moravě o.s. - Ezop, Střed, o. s. a Kolpingovo dílo České republiky o. s. - centrum prevence Spektrum.
Každé zařízení se v rámci dotačního řízení mohlo ucházet o libovolné území kraje. Každý z výše uvedených poskytovatelů programů specifické primární prevence rizikového chování spolu s žádostí o dotaci předložil seznam základních škol, v nichž bude své programy v předmětném období realizovat.
Návrh řešení Zařízení celkem požádala o 1 137 000 Kč. Hodnotící komise navrhuje radě kraje rozdělit mezi jednotlivá zařízení celou tuto částku takto:

360 000 Kč - Diecézní charita Brno - Oblastní charita Jihlava - centrum prevence Vrakbar (pro území Jihlavska a Pelhřimovska)
138 000 Kč - Diecézní charita Brno - Oblastní charita Žďár nad Sázavou - Centrum
prevence Oblastní charity Žďár nad Sázavou (pro území Žďárska)
138 000 Kč - Diecézní charita Brno - Oblastní charita Třebíč - centrum prevence Klub
Zámek (pro území Třebíčska)
63 000 Kč - Sdružení Nové Město na Moravě o.s. - Ezop (pro území Žďárska)
258 000 Kč - Střed, o. s. (pro území Třebíčska)
180 000 Kč - Kolpingovo dílo České republiky o. s. - centrum prevence Spektrum
(pro území Žďárska a Havlíčkobrodska)

Podrobný rozpis částek pro jednotlivá zařízení je uveden v příloze č. 1. Zároveň v příloze č. 2 přikládáme vzorový návrh smlouvy o poskytnutí dotace.
StanoviskaStanovisko ekonomického odboru: Ekonomický odbor nemá připomínky.

Stanovisko odboru informatiky: Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID O00700 (příloha č. 3).
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* vyhradit si rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
* rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Sociální věci, § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti dle materiálu RK-21-2013-64, př. 1, na realizaci programů primární prevence ve 2. pololetí 2013 na základě vzorové smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-21-2013-64, př. 2.
Odpovědnost OSV
Termín 30. 06. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz