Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-21-2013-61

RK-21-2013-61.doc
Číslo materiálu61
Číslo jednacíRK-21-2013-61
NázevPodstatná změna XVII. v projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov
Zpracoval J. Bína, E. Komínková, L. Weber, E. Pausarová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina podal dne 18. 06. 2010 do Integrovaného operačního programu projekt Transformace Ústavu sociální péče Jinošov . Tento projekt pod registračním č. CZ.1.06/3.1.00/02.06970 byl výběrovou komisí ze dne 26. 10. 2010 doporučen k podpoře. Dne 10. 1. 2011 byla vydána registrace akce projektu, identifikační číslo EDS: 113D34B000077. Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo vydáno dne 15. 3. 2011.

Na základě nově vyvstalých skutečností bylo vypracováno Oznámení příjemce o změnách v projektu, které bylo zkonzultováno s pracovníky MPSV. Změna v projektu spočívá ve změně trvání projektu - předpokládané ukončení 4. (závěrečné) etapy projektu se posouvá z 30. 6. 2013 na 15. 11. 2013. Změna je vynucena havárií rozvodu TUV v objektu pro bydlení Pod Křišťálovem B v Náměšti nad Oslavou. V současné době je řešena náprava v reklamačním řízení. Vzhledem k rozsahu havárie a z toho vyplývající časové náročnosti činností potřebných k úplnému odstranění jejích následků je nutno dočasně vystěhovat klienty do náhradního ubytování a posunout termín ukončení poslední etapy včetně změn termínů zbývajících VŘ na vybavení a tím i termín ukončení celého projektu.
Návrh řešení Navrhujeme radě kraje schválit posunutí termínu ukončení poslední etapy projektu včetně změn termínů zbývajících VŘ na vybavení a termín ukončení celého projektu na 15. 11. 2013 a uložit odborům majetkovému a sociálních věcí zapracovat změnu do Oznámení příjemce o změnách v projektu a povinných příloh.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
posunutí termínu ukončení poslední etapy projektu včetně změn termínů zbývajících VŘ na vybavení a termín ukončení celého projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov na 15. 11. 2013;
ukládá
majetkovému odboru a odboru sociálních věcí zapracovat změnu do Oznámení příjemce o změnách v projektu a povinných příloh.
Odpovědnost odbor sociálních věcí, odbor majetkový
Termín 30. 6. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz