Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-21-2013-55

RK-21-2013-55.doc  RK-21-2013-55pr01.pdf  RK-21-2013-55pr02.pdf  RK-21-2013-55pr03.pdf  RK-21-2013-55pr04.pdf
Číslo materiálu55
Číslo jednacíRK-21-2013-55
NázevPřevod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet kraje Zachování biodiverzity pro realizaci prací projektu Kraje Vysočina s názvem Biodiverzita II.
Zpracoval M. Brom
Předkládá E. Horná
Počet příloh
Popis problémuV tomto materiálu se jedná o doporučení zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet kraje Zachování biodiverzity zřízený k akcím projektů Kraje Vysočina s názvem Biodiverzita a Biodiverzita II. spolufinancovaných z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí (dále jen OPŽP ).
Jedná se o akce:
1. Biodiverzita II. - EVL Na Oklice (žádost viz materiál RK-21-2013-55, př. 1)
2. Biodiverzita II. - PR Vílanecké rašeliniště (žádost viz materiál RK-21-2013-55, př. 2)
3. Biodiverzita II. - PR Pařez (žádost viz materiál RK-21-2013-55, př. 3)
4. Biodiverzita II. - Drobné sanační zásahy ve vybraných MZCHÚ v péči Kraje Vysočina (žádost viz materiál RK-21-2013-55, př. 4)
Dne 30. srpna 2011 Rada Kraje Vysočina na svém zasedání usnesením č. 1425/27/2011/RK a následně Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 20. září 2011 usnesením č. 0428/05/2011/ZK vzalo na vědomí postup na zabezpečení přípravy žádostí projektu Biodiverzita II. a uložilo odboru životního prostředí připravit vybrané akce projektu k předložení do Operačního programu Životní prostředí.
Dne 23. listopadu 2012 Kraj Vysočina výše zmíněné žádosti o spolufinancování z evropských fondů prostřednictvím OPŽP předložil v rámci XLII. výzvy k předkládání žádostí na krajské pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny ČR v Havl. Brodě. Předmětem žádostí bylo zachovat výjimečnou biodiverzitu MZCHÚ tzn. zastavit zarůstání lokalit dřevinami a odstranit jejich nálety, zastavit ruderalizaci, obnovit a stabilizovat vodní režim, řečeno obecně, chránit vybrané MZCHÚ před nežádoucími změnami, další destrukcí či dokonce zánikem.
Všechny žádosti byly akceptovány, vydání registračních listů se předpokládá v létě 2013.
Realizace vlastních zásahů a opatření v jednotlivých MZCHÚ se předpokládá postupně od léto/podzim 2013 až do 31. 05. 2015 dle charakteru lokalit, jednotlivých zásahů či opatření, přičemž čerpání finančních prostředků na tuto asanaci bude rovnoměrně rozloženo na celé plánované, realizační období projektu.
Návrh řešení Odbor životního prostředí navrhuje, aby rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši 21.000.000 Kč dle předpokládaných hodnot uvedených v žádostech, viz materiál
RK-21-2013-55, př. 1, RK-21-2013-55, př. 2, RK-21-2013-55, př. 3 a RK-21-2013-55, př. 4, na zvláštní účet kraje Zachování biodiverzity pro realizaci prací u projektu Biodiverzita II. .
Lze předpokládat, že tato suma bude výrazně snížena při výběrových řízeních na dodavatele prací.
StanoviskaEkonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení, uvedený projekt je uveden v rozpočtovém výhledu na roky 2013 - 2015.

Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
informaci o průběhu přípravy projektu Kraje Vysočina s názvem Biodiverzita II. spolufinancovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši 21.000.000 Kč na zvláštní účet kraje Zachování biodiverzity s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány dle aktuálních potřeb projektu.
Odpovědnost odbor životního prostředí
Termín 30. 06. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz