Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-21-2013-44

RK-21-2013-44.doc  RK-21-2013-44pr01.pdf  RK-21-2013-44pr02.pdf  RK-21-2013-44pr03.doc
Číslo materiálu44
Číslo jednacíRK-21-2013-44
NázevDodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace ID ZZ00544.0011
Zpracoval R. Zvolánek
Předkládá P. Bureš
Počet příloh
Popis problémuOdboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství byla dne 31. 5. 2013 doručena žádost obce Zubří o změnu Smlouvy o poskytnutí dotace ID ZZ00544.0011 (dále jen smlouva ). O poskytnutí dotace rozhodlo zastupitelstvo kraje dne 2. 4. 2013 usnesením č. 0163/02/2013/ZK. Text žádosti je obsahem materiálu RK-21-2013-44, př. 1. Dotace byla poskytnuta v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce č. 07/11. Smlouva mezi Krajem Vysočina a obcí Zubří byla uzavřena dne 24. 4. 2013 za účelem podpory realizace akce Splašková kanalizace a ČOV Zubří etapa I. . Text smlouvy je obsahem materiálu RK-21-2013-44, př. 2.
Při podání žádosti o dotaci obec Zubří nebyla plátcem daně z přidané hodnoty (dále jen DPH ) a nemohla tedy uplatnit odpočet DPH, proto byla obci Zubří dotace schválena z celkových nákladů včetně DPH, přičemž převod dotace dosud nebyl proveden. Obec Zubří se ale rozhodnutím finančního úřadu ze dne 17. 5. 2013 stala plátcem DPH, proto požádala o změnu smlouvy. Obci Zubří se tedy sníží celkové náklady o výši DPH, takže je možné použít čl. 5 odst. 3 smlouvy, kde je uvedeno, že pokud budou skutečné celkové náklady nižší než základ pro stanovení dotace, procentní výše dotace se nemění, tzn., že absolutní částka dotace se úměrně sníží. Původní celkové náklady ve výši 10 054 418 Kč by byly tedy sníženy na 8 309 437 Kč a původní výše dotace 8 043 534 Kč by byla snížena na 6 647 549 Kč. Obec Zubří ale požaduje ponechání části schválené dotace, která byla určena na pokrytí DPH, a to na vícepráce spočívající zejména v opravě asfaltů na komunikacích po výstavbě kanalizace, které nebyly součástí zadávacího řízení.
Návrh řešení Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství navrhuje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID ZZ00544.0011 dle materiálu RK-21-2013-44, př. 3, jehož předmětem je snížení výše celkových nákladů akce, výše dotace a podílu příjemce. Důvodem je dodržení ustanovení čl. 5 odst. 3 smlouvy, kde je uvedeno, že pokud budou skutečné celkové náklady nižší než základ pro stanovení dotace, procentní výše dotace se nemění, tzn., že absolutní částka dotace se úměrně sníží.
StanoviskaMateriál byl projednán s příslušným složkovým radním Zdeňkem Chládem.

Ekonomický odbor:
Ekonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému řešení.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID ZZ00544.0011 dle materiálu RK-21-2013-44, př. 3.
Odpovědnost odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
Termín 25. 6. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz