Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-21-2013-43

RK-21-2013-43.doc  RK-21-2013-43pr01.doc
Číslo materiálu43
Číslo jednacíRK-21-2013-43
NázevPředběžný projektový záměr Vysočina Tourism, příspěvkové organizace - Marketingové aktivity Kraje Vysočina v oblasti domácího cestovního ruchu pro období 2014-2015
Zpracoval I. Schallnerová
Předkládá K. Lisá
Počet příloh
Popis problémuRadě Kraje Vysočina je předkládán ke schválení a k doporučení zastupitelstvu kraje vzít na vědomí předběžný projektový záměr Vysočina Tourism, příspěvkové organizace (dále jen Vysočina Tourism ), včetně schválení závazku jeho předfinancování.
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina obdržel od Vysočina Tourism předběžný záměr projektu ve formě projektové fiše s názvem Marketingové aktivity Kraje Vysočina v oblasti domácího cestovního ruchu pro období
2014-2015 , bližší specifikace projektu je obsahem materiálu RK-21-2013-43, př. 1. Projekt je připravován k předložení do Regionálního operačního programu Jihovýchod v rámci Výzvy k předkládání projektů pro oblast podpory 2.2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu. Příjem žádostí probíhá od 8. 4. 2013 do 2. 8. 2013 a jedná se o tzv. závěrečnou kolovou výzvu.
Hlavním záměrem projektu je zvýšit návštěvnost Kraje Vysočina prostřednictvím realizace inovativní nabídky produktů cestovního ruchu a orientací na konkrétní cílové skupiny návštěvníků Vysočiny z České republiky. Realizací projektu dojde k rozšíření stávající nabídky o dva komplexní produkty zaměřené na turisticky vyhledávané objekty rozhleden, a dále na židovské památky. Začátek realizace projektu se předpokládá v lednu 2014, ukončení realizace projektu pak v červnu 2015.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina v souladu s Pravidly Rady kraje Vysočina k projektovému řízení příspěvkových organizací ze dne 19. 7. 2011 č. 10/11 (dále jen pravidla ) schválit předběžný záměr Vysočina Tourism dle materiálu RK-21-2013-43, př. 1 a doporučit zastupitelstvu kraje vzít na vědomí informace o projektu a schválit závazek kraje na zabezpečení financování.
Z posouzení projektu dle čl. 4 pravidel vyplývá, že projektový záměr odpovídá hlavnímu účelu příspěvkové organizace, která byla zřízena za účelem zajištění koordinace dlouhodobě udržitelného rozvoje sektoru cestovního ruchu v Kraji Vysočina. V předmětu činnosti má Vysočina Tourism kromě jiného také uvedeno zpracování a řízení regionálních turistických produktů.
Odhadované náklady projektu vycházejí ze zkušeností příspěvkové organizace s realizací a financováním podobných akcí a aktivit. Předběžný rozpočet projektu činí 5 070 060 Kč, přičemž tato částka bude z 85 % (tj. 4 309 551 Kč) kofinancována z ERDF, vlastní podíl spoluúčasti žadatele pak představuje částku 15 % (tj. 760 509 Kč). Navrhovaný projekt pozitivně ovlivní šíři produktové nabídky a zaměření propagace přírodního a kulturně historického bohatství Kraje Vysočina na cílové skupiny návštěvníků našeho regionu. Jeho aktivity budou současně provázány s aktivitami dalších dvou připravovaných projektů Vysočina Tourism - Propagace turistické nabídky Kraje Vysočina v České republice v letech 2014-2015 a Zkvalitnění on-line komunikace a zahraniční marketingové aktivity Kraje Vysočina v oblasti cestovního ruchu . Vynaložené finanční prostředky jsou vzhledem k výstupům projektu efektivní.
V případě schválení předkládaného projektového záměru a jeho následné realizace bude nutné projekt předfinancovat z rozpočtu kraje formou půjčky příspěvkové organizaci. Navržený postup financování je reálný a je v možnostech příspěvkové organizace. Vzhledem k tomu, že Vysočina Tourism má bohaté zkušenosti s vedením a realizací projektů, nemělo by dojít k problémům při navracení finančních prostředků do rozpočtu kraje, jimž lze současně předejít důkladným a odpovědným zpracováním projektové žádosti a projektového rozpočtu.
Projektový záměr byl projednán s RNDr. Marií Kružíkovou, radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu, která plně tento projekt podporuje stejně jako gesční odbor, neboť se jedná o příležitost vhodně využít účelovou finanční dotaci z ROP Jihovýchod k propagaci Kraje Vysočina v návaznosti na koncepční rozvoj cestovního ruchu.
StanoviskaGrémium ředitele souhlasí s projektovými záměry.
Odbor ekonomický k materiálu nemá připomínky. V případě schválení projektového záměru v orgánech kraje bude závazek na předfinancování projektu a závazek finanční spoluúčasti organizace zapracován do návrhu rozpočtu let 2014, resp. 2015.
Odbor regionálního rozvoje nemá připomínky k předloženému materiálu. Bylo by vhodné, aby v rámci projektu byly vytvořeny i propagační předměty, po kterých je poptávka i při přeshraničních aktivitách Kraje Vysočina.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
předběžný projektový záměr Vysočina Tourism, příspěvkové organizace dle materiálu
RK-21-2013-43, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* vzít na vědomí informace o projektu Vysočina Tourism, příspěvkové organizace Marketingové aktivity Kraje Vysočina v oblasti domácího cestovního ruchu pro období 2014-2015 dle materiálu RK-21-2013-43, př. 1;
* schválit závazek kraje na zabezpečení:
- předfinancování projektu Vysočina Tourism, příspěvkové organizace Marketingové aktivity Kraje Vysočina v oblasti domácího cestovního ruchu pro období 2014-2015 do výše 5 070 060 Kč předpokládaných celkových způsobilých výdajů projektu;
- zdrojů krytí finanční spoluúčasti Vysočina Tourism, příspěvkové organizace ve výši 15 % celkových způsobilých výdajů projektu Marketingové aktivity Kraje Vysočina v oblasti domácího cestovního ruchu pro období 2014-2015 , tj. max. do výše 760 509 Kč z rozpočtu kraje.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; odbor ekonomický; ředitel Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
Termín 15. 7. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz