Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-21-2013-41

RK-21-2013-41.doc  RK-21-2013-41pr01.doc
Číslo materiálu41
Číslo jednacíRK-21-2013-41
NázevPředběžný projektový záměr Vysočina Tourism, příspěvkové organizace - Propagace turistické nabídky Kraje Vysočina v České republice v letech 2014-2015
Zpracoval I. Schallnerová
Předkládá K. Lisá
Počet příloh
Popis problémuRadě Kraje Vysočina je předkládán ke schválení a k doporučení Zastupitelstvu Kraje Vysočina vzít na vědomí předběžný projektový záměr Vysočina Tourism, příspěvkové organizace (dále jen Vysočina Tourism ), včetně schválení závazku jeho předfinancování.
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina obdržel od Vysočina Tourism předběžný záměr projektu ve formě projektové fiše s názvem Propagace turistické nabídky Kraje Vysočina v České republice v letech 2014-2015 , bližší specifikace projektu je obsahem materiálu RK-21-2013-41, př. 1. Projekt je připravován k předložení do Regionálního operačního programu Jihovýchod (dále jen ROP JV ) v rámci Výzvy k předkládání projektů pro oblast podpory 2.2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu. Příjem žádostí probíhá od 8. 4. 2013 do 2. 8. 2013 a jedná se o tzv. závěrečnou kolovou výzvu.
Hlavním záměrem projektu je zvýšit návštěvnost Kraje Vysočina prostřednictvím kombinované formy propagace turistické nabídky Vysočiny, která bude jednak prezentována na dvou nejvýznamnějších mezinárodních veletrzích cestovního ruchu v ČR, a dále formou Roadshow v sedmi českých a moravských městech. V rámci projektu budou také pořízeny propagační předměty určené pro prezentační akce.
Vlastní realizace projektu bude vzhledem k nezbytnosti přípravy dílčích částí plánovaných aktivit zahájena již v září 2013. Jedná se o přípravu veletrhů Regiontour Brno a Holidavy World Praha, které se budou konat v roce 2014, přičemž náklady s nimi související budou pro žadatele z pohledu administrace a vyúčtování projektu uznatelnými, neboť budou realizovány po datu registrace projektu. Vzhledem k tomu, že Vysočina Tourism nemá disponibilní prostředky na zajištění těchto projektových aktivit, požádala zřizovatele o předfinancování projektu ještě před rozhodnutím Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod ohledně podpory projektu z ROP JV (plánovaný termín zasedání je 11. 12. 2013).
Ukončení realizace projektu se předpokládá v červnu 2015.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina v souladu s čl. 4 Pravidel Rady kraje Vysočina k projektovému řízení příspěvkových organizací ze dne 19. 7. 2011 č. 10/11 (dále jen pravidla ) posoudil předběžný záměr Vysočina Tourism. Z uvedeného posouzení vyplývá, že projektový záměr odpovídá hlavnímu účelu příspěvkové organizace, která byla zřízena za účelem zajištění koordinace dlouhodobě udržitelného rozvoje sektoru cestovního ruchu v Kraji Vysočina. V předmětu činnosti má Vysočina Tourism kromě jiného také uvedenu propagaci a prezentaci regionu na celonárodních a zahraničních trzích.
Odhadované náklady projektu vycházejí ze zkušeností příspěvkové organizace s realizací a financováním podobných akcí a aktivit. Předběžný rozpočet projektu činí 8 345 000 Kč (tj. 100 % uznatelných nákladů), přičemž tato částka bude z 85 % (tj. 7 093 250 Kč) kofinancována z ERDF, vlastní podíl spoluúčasti žadatele pak představuje částku 15 % (tj. 1 251 750 Kč).
Projekt bude nutné předfinancovat z rozpočtu kraje formou půjčky příspěvkové organizaci s tím, že v roce 2013 by byla půjčka čerpána jen na výdaje nezbytné k pokrytí nákladů souvisejících s přípravou veletrhů, jejichž předpokládaná výše je 1 600 000 Kč. Návrh na zajištění potřebného předfinancování projektu bude předložen na nejbližším zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina, tzn. po podání vlastní projektové žádosti.
Navrhovaný projekt umožní prostřednictvím zastoupení na nejvýznamnějších veletrzích cestovního ruchu v ČR a realizací dalších prezentačních a mediálních aktivit komplexní propagaci turistické nabídky Kraje Vysočina. V rámci této koncepčně pojaté kampaně budou rovněž prezentovány výstupy dvou současně připravovaných projektů Vysočina Tourism - Marketingové aktivity Kraje Vysočina v oblasti domácího cestovního ruchu pro období 2014-2015 a Zkvalitnění on-line komunikace a zahraniční marketingové aktivity Kraje Vysočina v oblasti cestovního ruchu . Vynaložené finanční prostředky jsou vzhledem k výstupům projektu efektivní.
Projektový záměr byl projednán s RNDr. Marií Kružíkovou, radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu, která plně tento projekt podporuje stejně jako gesční odbor, neboť předložení projektu do ROP Jihovýchod znamená možnost získat další finanční prostředky na rozvoj oblasti cestovního ruchu Kraje Vysočina.
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina v souladu s pravidly schválit předběžný záměr Vysočina Tourism dle materiálu RK-21-2013-41, př. 1 a doporučit Zastupitelstvu Kraje Vysočina vzít na vědomí informace o projektu a schválit závazek kraje na zabezpečení financování.
StanoviskaGrémium ředitele souhlasí s projektovými záměry.
Odbor ekonomický k materiálu nemá připomínky. V případě schválení projektového záměru v orgánech kraje bude závazek na předfinancování projektu a závazek finanční spoluúčasti organizace zapracován do návrhu rozpočtu let 2014, resp. 2015.
Odbor regionálního rozvoje nemá připomínky k předloženému materiálu. Bylo by vhodné, aby v rámci projektu byly vytvořeny i propagační předměty, po kterých je poptávka i při přeshraničních aktivitách Kraje Vysočina.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
předběžný projektový záměr Vysočina Tourism, příspěvkové organizace dle materiálu
RK-21-2013-41, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* vzít na vědomí informace o projektu Vysočina Tourism, příspěvkové organizace Propagace turistické nabídky Kraje Vysočina v České republice v letech 2014-2015 dle materiálu RK-21-2013-41, př. 1;
* schválit závazek kraje na zabezpečení:
- předfinancování projektu Vysočina Tourism, příspěvkové organizace Propagace turistické nabídky Kraje Vysočina v České republice v letech 2014-2015 do výše 8 345 000 Kč předpokládaných celkových způsobilých výdajů projektu;
- zdrojů krytí finanční spoluúčasti Vysočina Tourism, příspěvkové organizace ve výši 15 % celkových způsobilých výdajů projektu Propagace turistické nabídky Kraje Vysočina v České republice v letech 2014-2015 , tj. max. do výše 1 251 750 Kč z rozpočtu kraje.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; odbor ekonomický; ředitel Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
Termín 15. 7. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz