Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-21-2013-40

RK-21-2013-40.doc
Číslo materiálu40
Číslo jednacíRK-21-2013-40
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2013 - poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ČR Krajské knihovně Vysočiny
Zpracoval M. Skryjová
Předkládá K. Lisá
Počet příloh
Popis problémuMateriál se zabývá zvýšením příspěvku na provoz pro Krajskou knihovnu Vysočiny.
Krajské knihovně Vysočiny byla poskytnuta neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2013 v rámci programu Veřejné informační služby knihoven Rozhodnutím Ministerstva kultury č. 2479/2013 OULK/OLK na realizaci projektu Obohacení záznamů článků zobrazených v ANL+ o vybraná jmenná a věcná metadata (rozšíření projektu Analytické zpracování vybraných periodických titulů z fondů Národní knihovny ČR - 2012) - Krajská knihovna Vysočiny ve výši 35 tis. Kč. Dále byly knihovně v rámci grantu Knihovna 21. století poskytnuty dotace na projekt Rozumíme si Rozhodnutím Ministerstva kultury č. 2 - 015 - MK - S 4363/2013 OULK ve výši 10 tis. Kč a na projekt V knihovně jsme jako doma VI. Rozhodnutím Ministerstva kultury č. 3 - 065 - MK - S 4459/2013 OULK ve výši 13 tis. Kč.
V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je nutné provést příslušné rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu Kraje Vysočina.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření, a sice:
* zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u položky 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o účelové neinvestiční dotace poskytnuté Ministerstvem kultury Krajské knihovně Vysočiny ve výši 58 tis. Kč;
* zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Kultura, § 3314 - Činnosti knihovnické, položky 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím s určením pro Krajskou knihovnu Vysočiny o částku 58 tis. Kč, na realizaci projektu;
* současně se navrhuje provést u dotčené organizace úpravu závazného ukazatele Příspěvek na provoz ve výši 58 tis. Kč.
StanoviskaEkonomický odbor k rozpočtovému opatření nemá připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve:
- zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2013 u položky 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou Ministerstvem kultury Krajské knihovně Vysočiny v rámci programu Veřejné informační služby knihoven (ÚZ 34053) na realizaci projektu Obohacení záznamů článků zobrazených v ANL+ o vybraná jmenná a věcná metadata (rozšíření projektu Analytické zpracování vybraných periodických titulů z fondů Národní knihovny ČR - 2012) - Krajská knihovna Vysočiny ve výši 35 000 Kč;
- zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2013 u položky 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o účelové neinvestiční dotace poskytnuté Ministerstvem kultury Krajské knihovně Vysočiny v rámci grantu Knihovna 21. století (ÚZ 34070) na realizaci projektů: Rozumíme si ve výši 10 000 Kč a V knihovně jsme jako doma VI. ve výši 13 000 Kč;
- zvýšení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2013, kapitoly Kultura, § 3314 - Činnosti knihovnické, položky 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím s účelovým znakem 34070 o částku 23 000 Kč a s účelovým znakem 34053 o částku 35 000 Kč s určením pro Krajskou knihovnu Vysočiny;
* změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Krajské knihovny Vysočiny na rok 2013 v důsledku jeho zvýšení o částku 58 000 Kč určenou na realizaci projektů: Obohacení záznamů článků zobrazených v ANL+ o vybraná jmenná a věcná metadata (rozšíření projektu Analytické zpracování vybraných periodických titulů z fondů Národní knihovny ČR - 2012) - Krajská knihovna Vysočiny ve výši 35 000 Kč, Rozumíme si ve výši 10 000 Kč a V knihovně jsme jako doma VI. ve výši 13 000 Kč.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor, ředitelka Krajské knihovny Vysočiny
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz