Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-21-2013-35

RK-21-2013-35.doc  RK-21-2013-35pr01.pdf  RK-21-2013-35pr02.pdf  RK-21-2013-35pr03.pdf  RK-21-2013-35pr04.pdf
Číslo materiálu35
Číslo jednacíRK-21-2013-35
NázevRozpočtový výhled Kraje Vysočina na roky 2014 až 2016
Zpracoval5 Rozpočtový výhled Kraje Vysočina na roky 2014 až 2016 pro: jednání rady kraje č. 21/2012 dne 11. 6. 2013 zpracovali: A. Krištofová, P. Tulis, J. Kopecká, H. Sošková
Předkládá A. Krištofová
Počet příloh
Popis problémuKraj je podle § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, povinen sestavovat rozpočtový výhled nejméně na období 2 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Jedná se o pomocný nástroj hospodaření, který by měl sloužit pro střednědobé finanční plánování kraje. Tento rozpočtový výhled je rovněž každoročně předkládán Evropské investiční bance, která požaduje jeho sestavení nejméně v tříletém horizontu.
Návrh řešení Ekonomický odbor ve spolupráci se správci kapitol a garanty jednotlivých projektů a grantových schémat sestavil rozpočtový výhled na roky 2014 až 2016. V příloze 1 je souhrnný rozpočtový výhled, který obsahuje údaje za rozpočet včetně kapitoly Evropské projekty. Příloha 2 obsahuje rozpočtový výhled bez kapitoly Evropské projekty, v příloze 3 je uveden rozpis výhledu příjmů a výdajů a v příloze 4 jsou pak obsaženy předpokládané příjmy a výdaje kapitoly Evropské projekty, na které se realizují projekty spolufinancované z prostředků Evropské unie.
Předkládaný rozpočtový výhled kraje byl sestaven na základě následujících předpokladů:

1) Je uvažováno stávající rozpočtové určení daní dle platného zákona o rozpočtovém určení daní, schválený rozpočet daňových příjmů r. 2013 vychází z vývoje časových řad jednotlivých daní a na základě očekávaného ekonomického vývoje v roce 2013. Vzhledem k navrhované legislativní změně zákona o rozpočtovém určení daní je velmi obtížné kvantifikovat tyto dopady do daňových příjmů kraje;
2) V roce 2014, 2015 a 2016 předpokládáme meziroční růst daňových příjmů ve výši
1 %, přičemž jako základ pro výpočet bereme schválený rozpočet roku 2013;
3) U transferů přijatých ze státního rozpočtu na výkon státní správy je počítáno po všechny roky rozpočtového výhledu se stejnou výší objemu finančních prostředků. Částka je odvozena z rozpočtu roku 2013;
4) Výše dotace z MŠMT na úhradu přímých výdajů obecních a krajských škol byla stanovena ve výši 3 930 163 tis. Kč v roce 2014, 2015 i 2016. Částka je stanovena na úrovni upraveného rozpočtu roku 2013. Konkrétní výše dotace se v jednotlivých letech bude odvíjet od rozpisu MŠMT v rámci schváleného státního rozpočtu pro příslušný rok;
5) Příjmy z pronájmu majetku zahrnují příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí hrazené ze strany nemocnic, jejich předpokládaná výše v roce 2014, 2015
i 2016 je ve výši 56 204 tis. Kč;
6) U odvodů příspěvkových organizací (tvořeného odvodem z jejich investičního fondu) se předpokládá zachování stávající výše;
7) Výše ostatních příjmů je stanovena kvalifikovaným odhadem.
8) Rozpočtový výhled počítá s tvorbou rezerv na kapitole Rezerva a rozvoj kraje v letech 2014 až 2016 ve výši 150 000 tis. Kč.
StanoviskaFinanční výbor bude projednávat rozpočtový výhled na roky 2014 až 2016 na svém
6. zasedání dne 11. 6. 2013.
Rozpočtová komise bude projednávat rozpočtový výhled na roky 2014 až 2016 na svém
3. zasedání dne 14. 6. 2013.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* schválit rozpočtový výhled Kraje Vysočina na roky 2014 až 2016 dle materiálu
RK-21-2013-35, př. 1;
* vzít na vědomí rozpočtový výhled Kraje Vysočina na roky 2014 až 2016 bez kapitoly Evropské projekty dle materiálu RK-21-2013-35, př. 2, rozpis výhledu příjmů a výdajů rozpočtového výhledu Kraje Vysočina na roky 2014 až 2016 dle materiálu
RK-21-2013-35, př. 3 a přehled předpokládaných příjmů a výdajů kapitoly Evropské projekty, na které se realizují projekty spolufinancované z prostředků Evropské unie dle materiálu RK-21-2013-35, př. 4.
Odpovědnost odbor ekonomický
Termín červen 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz