Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-21-2013-33

RK-21-2013-33.doc  RK-21-2013-33pr01.pdf  RK-21-2013-33pr02.pdf  RK-21-2013-33pr03.doc
Číslo materiálu33
Číslo jednacíRK-21-2013-33
NázevProjektový záměr Analýza potenciálu veřejné dopravy
Zpracoval V. Zikán
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuTento materiál je předkládán radě kraje z důvodu schválení účasti Kraje Vysočina jako partnera projektu Analýza potenciálu veřejné dopravy (dále jen Projekt) v Operačním programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013 (dále jen Program).
Cílem Projektu je identifikace nových přeshraničních spojení veřejnou dopravou včetně posouzení možností rozšíření nabídky stávajících přeshraničních spojení a dalších opatření vhodných ke spolufinancování z programu přeshraniční spolupráce Rakousko - Česká republika v příštím plánovacím období 2014 - 2020.
Návrh zpracování Analýzy potenciálu veřejné dopravy představili zástupci Dolního Rakouska na síťovém setkání projektu RECOM AT-CZ na téma Doprava v Telči dne 21. 1. 2013. Další upřesňující jednání proběhlo 6. 5. 2013 v Českých Budějovicích. Navrhovanými partnery Projektu jsou Dolní Rakousko (vedoucí partner), Horní Rakousko, JIKORD s.r.o., KORDIS JMK, a.s. a Kraj Vysočina. Povinné údaje dle Směrnice o projektovém řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina jsou uvedeny v materiálu RK-21-2013-33, př. 1.
V případě, že Projekt bude podpořen, Dolní Rakousko se stane zadavatelem příslušné studie. Podíl Kraje Vysočina na celkových způsobilých výdajích je vypočten podle podílu počtu obyvatel Kraje Vysočina na celkovém počtu obyvatel řešeného území ve výši přibližně 11,6 %, což představuje 12 270,20 € (319 025,20 Kč při kursu 26 Kč/1 €). Další výdaje (např. cestovné) nebudou dle požadavku Dolního Rakouska z důvodu snížení administrativní zátěže součástí Projektu. Dotace EU a státního rozpočtu ČR pro Kraj Vysočina bude činit 90 % způsobilých výdajů Projektu. Vlastní podíl Kraje Vysočina na nákladech studie lze předpokládat ve výši 1 227,02 € (31 902,52 Kč při kursu 26 Kč/1 €).
Návrh řešení Dle ustanovení § 35 odst. 2 písm. h) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je zastupitelstvu kraje vyhrazeno rozhodovat o spolupráci kraje s jinými kraji a o mezinárodní spolupráci.

Odbor dopravy a silničního hospodářství doporučuje Radě Kraje Vysočina:

* uložit odboru dopravy a silničního hospodářství připravit ve spolupráci s ostatními partnery projektovou žádost o podporu projektu Analýza potenciálu veřejné dopravy do operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013 ;
* doporučit Zastupitelstvu Kraje Vysočina rozhodnout uzavřít Dohodu o spolupráci mezi Vedoucím partnerem a projektovými partnery dle materiálu RK-21-2013-33, př. 2;
* doporučit Zastupitelstvu Kraje Vysočina schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 320 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na financování projektu Analýza potenciálu veřejné dopravy s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu.
* prohlásit skutečnosti uvedené v materiálu RK-21-2013-33, př. 3.
StanoviskaOdbor regionálního rozvoje
Odbor regionálního rozvoje souhlasí s návrhem usnesení. Předkládaný projektový záměr je v souladu s prioritní osou 2.1 Doprava a regionální dostupnost v rámci operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013. Vzhledem k plánovaným sdíleným výdajům mezi partnery v projektu ORR doporučuje celkové znění projektové žádosti konzultovat se zprostředkujícím subjektem OP AT - CZ Kraje Vysočina.

Odbor ekonomický: Uvedený projektový záměr není zahrnut v rozpočtovém výhledu na roky 2013 - 2015, vlastní podíl kraje se předpokládá ve výši cca 32 000 Kč.

Grémium ředitele souhlasí s projektovým záměrem.
Návrh usneseníRada kraje
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství připravit ve spolupráci s ostatními partnery projektovou žádost o podporu projektu Analýza potenciálu veřejné dopravy do operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013 ;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* rozhodnout uzavřít Dohodu o spolupráci mezi Vedoucím partnerem a projektovými partnery dle materiálu RK-21-2013-33, př. 2;
* schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 320 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na financování projektu Analýza potenciálu veřejné dopravy s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu;
* prohlásit skutečnosti uvedené v materiálu RK-21-2013-33, př. 3.
Odpovědnost ODSH
Termín 16. 9. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz