Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-21-2013-32

RK-21-2013-32.doc  RK-21-2013-32pr01.pdf  RK-21-2013-32pr02.pdf  RK-21-2013-32pr03.pdf
Číslo materiálu32
Číslo jednacíRK-21-2013-32
NázevPříprava projektu II/408 Jemnice - Dobrá Voda k předložení do OP EÚS Rakousko - ČR
Zpracoval R. Žižka
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuMateriál je předkládán radě kraje z důvodu přijetí rozhodnutí o předložení žádosti o poskytnutí podpory projektu II/408 Jemnice - Dobrá Voda do operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013 (dále jen OP AT-CZ ). Vzhledem k blížícímu se závěru rozpočtového období Evropské unie 2007 - 2013 může tento projekt napomoci zcela dočerpat disponibilní zdroje alokace na přípravu
a realizaci projektů dopravní infrastruktury v rámci programu OP AT-CZ. Předpokládaná částka k dočerpání na základě úspor ze stávajících projektů činí 15 237 000 Kč. Maximální míra podpory z tohoto dotačního titulu, která činí 90 % celkových způsobilých výdajů, tak nebude s ohledem na rozpočtované náklady dosažena.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina vytipoval projektový záměr modernizace úseku komunikace II/408 Jemnice - Dobrá Voda (lokalizace dle materiálu RK-21-2013-32, př. 3) v délce 4,6 km. Tento záměr byl projednáván se zástupci partnera, kterým je Spolková země Dolní Rakousko. Povinné údaje dle Směrnice o projektovém řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina jsou uvedeny v materiálu
RK-21-2013-32, př. 1.
Příslušnou žádost o podporu je třeba zpracovat a předložit k hodnocení nejpozději do 16. 9. 2013. Jednou z povinných příloh projektové žádosti o podporu je Dohoda o spolupráci mezi vedoucím partnerem (Kraj Vysočina) a projektovým partnerem (Spolková země Dolní Rakousko) dle materiálu RK-21-2013-32, př. 2. Rozhodovat o spolupráci kraje s jinými kraji a o mezinárodní spolupráci je v souladu s § 35 odst. 2 písm. h) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vyhrazeno zastupitelstvu kraje. Další z povinných příloh projektové žádosti je Čestné prohlášení Vedoucího partnera projektu. Tato příloha bude s ohledem na potřebu upřesnění rozpočtu projednána na jednání zastupitelstva kraje dne 17. 9. 2013 s tím, že může být předložena regionálnímu subjektu OP AT-CZ (odbor regionálního rozvoje) v průběhu hodnocení projektové žádosti.

Odbor dopravy a silničního hospodářství doporučuje Radě Kraje Vysočina:
* uložit odboru dopravy a silničního hospodářství připravit projektovou žádost o podporu projektu II/408 Jemnice - Dobrá Voda do operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013 ;
* doporučit Zastupitelstvu Kraje Vysočina rozhodnout uzavřít Dohodu o spolupráci mezi Vedoucím partnerem a projektovým partnerem dle materiálu RK-21-2013-32, př. 2;
* doporučit Zastupitelstvu Kraje Vysočina schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 55 mil. Kč na zvláštní účet kraje určený na financování projektu II/408 Jemnice - Dobrá Voda s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu.
StanoviskaOdbor regionálního rozvoje: Projekt je v souladu s operačním programem Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013. Vzhledem ke zbývající alokaci v prioritní ose Regionální dostupnost a udržitelný rozvoj nebude pravděpodobně dosaženo celých 85 % příspěvku ERDF.

Odbor ekonomický: Uvedený projektový záměr není zahrnut v rozpočtovém výhledu na roky 2013 - 2015, vlastní podíl kraje se předpokládá ve výši cca 40 mil. Kč.

Grémium ředitele souhlasí s projektovým záměrem.
Návrh usneseníRada kraje
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství připravit projektovou žádost o podporu projektu II/408 Jemnice - Dobrá Voda do operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013 ;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* rozhodnout uzavřít Dohodu o spolupráci mezi Vedoucím partnerem a projektovým partnerem dle materiálu RK-21-2013-32, př. 2;
* schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 55 mil. Kč na zvláštní účet kraje určený na financování projektu II/408 Jemnice - Dobrá Voda s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 16. 9. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz