Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-21-2013-24

RK-21-2013-24.doc  RK-21-2013-24pr01.doc  RK-21-2013-24pr01upr1.doc  RK-21-2013-24pr02.doc  RK-21-2013-24pr03.doc
Číslo materiálu24
Číslo jednacíRK-21-2013-24
NázevZměna Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina, kterými se upravují investiční pobídky kraje Vysočina č. 03/10 a uzavření budoucí kupní smlouvy na prodej pozemku v k. ú. Hruškové Dvory, obec Jihlava
Zpracoval P. Tlustoš J. Mrázková
Předkládá I. Fryšová, P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší změnu Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina, kterými se upravují investiční pobídky kraje Vysočina č. 03/10 ze dne 23. 3. 2010 a uzavření budoucí kupní smlouvy na prodej pozemku v k. ú. Hruškové Dvory, obec Jihlava podle změněných Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina, kterými se upravují investiční pobídky kraje Vysočina.
Usnesením 0143/02/2010/ZK ze dne 23. 3. 2010 schválilo zastupitelstvo kraje Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina, kterými se upravují investiční pobídky kraje Vysočina (dále jen Zásady ) s úmyslem nastartovat podporu vývoje, inovací a transferu technologií. Zásady se vztahují na prodej 2 pozemků v průmyslové zóně, které Kraj Vysočina původně zakoupil pro realizaci projektu Vědeckotechnologického parku. V roce 2010 již bylo zřejmé, že kraj tento projekt v plánované šíři realizovat nebude, proto nabídl formou zásad tyto pozemky k odkupu za podmínek, že na nich budou realizovány obdobné aktivity (vývoj, inovace, transfer technologií). Rovněž ovšem určil, že investiční pobídky a tedy i prodej se týká pouze části jednoho z pozemků (par. č. 214/22), zbylou část si kraj plánoval ponechat na případnou realizaci jiného projektu podporujícího vývoj, inovace, transfer technologií. Signály z trhu jednoznačně prokazují, že samy soukromé subjekty mají zájem realizovat tyto aktivity a není tedy nutné na ně primárně vydávat prostředky z veřejných rozpočtů, proto je v rámci změny zásad navrhováno, dát k dispozici celý pozemek par. č. 214/22 pro realizaci aktivit podporujících vývoj, inovace, transfer technologií.

O koupi pozemku par. č. 214/22 uvedeného v Zásadách projevila zájem společnost Cetimum s.r.o., se sídlem Jihlava, Hruškové Dvory 60, PSČ 586 01, IČO: 292 15 293. Celé znění žádosti je obsahem materiálu RK-21-2013-24, př. 2.
Odbor regionálního rozvoje vyhodnotil nabídku této společnosti se zjištěním, že žádost je úplná ve smyslu Čl. 4, odstavce 1 Zásad a byla postoupena k hodnocení komisi dle Zásad . Komise doporučila prodej pozemku žadateli.
Usnesením 0894/18/2012/RK rozhodla rada kraje mimo jiné zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr prodeje pozemku par. č. 214/22 - orná půda o výměře 19 987 m2 v k. ú. Hruškové Dvory, obec Jihlava. Záměr prodeje byl zveřejněn.
Návrh řešení ORR a OM navrhují schválit upravené Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina, kterými se upravují investiční pobídky Kraje Vysočina dle materiálu RK-21-2013-24, př. 1 a s ohledem na doporučení komise realizovat prodej pozemku par. č. 214/22 - orná půda o výměře 19 987 m2 v k.ú. Hruškové Dvory, obec Jihlava do vlastnictví žadatele - uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě dle materiálu RK-21-2013-24, př.3.
Podmínka pro prodej pozemku, resp. Budoucího prodeje pozemku, tj. zveřejnění záměru prodeje na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina po zákonem stanovenou dobu, bude do doby projednání návrhu v zastupitelstvu kraje splněna. Kupní cena je navržena jako cena stanovená dohodou smluvních stran na částku 500 Kč/m2, tj. celkem 9 993 500 Kč. Odbor majetkový nechal vyhotovit znalecký posudek na ocenění výše uvedeného pozemku, a to jak na cenu zjištěnou (úřední), tak na cenu v místě a čase obvyklou. Dle posudku č. 43*2013*3143 vyhotoveného Ing. Antonínem Markem, bytem Mírová 1238, Humpolec činí cena zjištěná částku 6 527 350 Kč, tj 326,58 Kč/m2, cena obvyklá byla stanovena na částku 500 Kč/m2, celkem 9 993 500 Kč.
Ve smyslu uvedených Zásad je třeba zřídit k prodávanému pozemku předkupní právo jako právo věcné zapisující se do katastru nemovitostí, a to na dobu určitou, počínaje dnem právních účinků vkladu vlastnického práva ve prospěch kupujícího do dne vydání kolaudačního souhlasu na budoucí stavbu. Předkupní právo bude realizováno za stejnou cenu jako kupní cena prodávaného pozemku, tj. 500 Kč/m2.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout uzavřít mezi Krajem Vysočina a společností Cetimum s.r.o., se sídlem Jihlava, Hruškové Dvory 60, PSČ 586 01, IČO: 292 15 293 smlouvu o budoucí kupní smlouvě na úplatný převod pozemku par. č. 214/22 - orná půda o výměře 19 987 m2 v k. ú. Hruškové Dvory za dohodnutou kupní cenu ve výši 9 993 500 Kč a na zřízení předkupního práva k tomu pozemku ve prospěch prodávajícího na dobu určitou do dne vydání kolaudačního souhlasu na budoucí stavbu.
StanoviskaZásady Zastupitelstva Kraje Vysočina, kterými se upravují investiční pobídky Kraje Vysočina dle materiálu RK-21-2013-24, př. 1 jsou předkládány Legislativnímu výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na jeho jednání konané dne 10. 6. 2013 a stanovisko bude na jednání rady kraje k dispozici.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina, kterými se upravují investiční pobídky Kraje Vysočina dle materiálu RK-21-2013-24, př. 1;
* rozhodnout uzavřít mezi Krajem Vysočina a společností Cetimum s.r.o., se sídlem Jihlava, Hruškové Dvory 60, PSČ 586 01, IČO: 292 15 293 smlouvu o budoucí kupní smlouvě:
- na úplatný převod pozemku par. č. 214/22 - orná půda o výměře 19 987 m2 v k. ú. Hruškové Dvory za dohodnutou kupní cenu ve výši 9 993 500 Kč;
- na zřízení předkupního práva k pozemku par. č. 214/22 - orná půda o výměře 19 987 m2 v k. ú. Hruškové Dvory jako práva věcného zapisujícího se do katastru nemovitostí, na to na dobu určitou do dne vydání kolaudačního souhlasu na budoucí stavbu za cenu prodávaného pozemku, tj. 500 Kč/m2
dle materiálu RK-21-2013-24 př. 3.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 25. června 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz