Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-21-2013-21

RK-21-2013-21.doc  RK-21-2013-21pr01.xls  RK-21-2013-21pr01upr1.xls  RK-21-2013-21pr02.doc  RK-21-2013-21pr02upr1.xls  RK-21-2013-21pr03.pdf
Číslo materiálu21
Číslo jednacíRK-21-2013-21
NázevMajetkoprávní příprava pro akci II/392 Velké Meziříčí - Tasov
Zpracoval H. Zimolová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o majetkoprávní přípravu pozemků před plánovanou rekonstrukcí a modernizací silnice II/392 v k. ú. Velké Meziříčí, Petráveč, Dolní Heřmanice a Tasov. Rekonstrukce, jejímž investorem je Kraj Vysočina, proběhne v celkové délce cca 6,292 km a bude financována z prostředků ROP JV. Pro návrh řešení jsou zachovány stávající šířky komunikace, nedochází k jejímu rozšíření. Tato stavba bude realizována v dotčených úsecích, a to: od dopravní značky konec města Velké Meziříčí, dále po mostě přes řeku Oslavu po dopravní značku začátek obce Dolní Heřmanice, poté od značky konec obce Dolní Heřmanice až po značku začátek obce Tasov.
Před samotnou realizací akce je potřebné zajistit majetkoprávní přípravu - uzavřít smlouvy o smlouvách budoucích kupních a smlouvy zakládající Kraji Vysočina právo provést stavbu na pozemky dotčené trvalým záborem.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje k zajištění plynulé majetkoprávní přípravy pro realizaci stavby II/392 Velké Meziříčí - Tasov uzavřít na pozemky pro trvalý zábor s městem Velké Meziříčí, obcí Petráveč a obcí Dolní Heřmanice smlouvy zakládající právo provést stavbu v rozsahu dle materiálu RK-21-2013-21, př. 1. Dále odbor majetkový navrhuje uzavřít s vlastníky pozemků pro trvalý zábor smlouvy o budoucích kupních smlouvách v rozsahu a za cenu dle materiálu RK-21-2013-21, př. 2.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout uzavřít smlouvy zakládající právo provést stavbu a doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvy o budoucích kupních smlouvách.
Smlouvy nejsou předkládány, jedná se o standardní smluvní vztahy.
StanoviskaOdbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít nepojmenované smlouvy zakládající Kraji Vysočina právo provést stavbu II/392 Velké Meziříčí - Tasov na pozemcích potřebných pro stavbu jako trvalý zábor s městem Velké Meziříčí, obcí Petráveč a obcí Dolní Heřmanice v rozsahu dle materiálu
RK-21-2013-21, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvy o budoucích kupních smlouvách s vlastníky pozemků vedenými v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv v rozsahu trvalých záborů dle materiálů RK-21-2013-21, př. 2 a za vzájemně dohodnutou cenu ve výši 50 Kč/m2.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 25. 6. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz