Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-21-2013-18

RK-21-2013-18.doc  RK-21-2013-18pr01.doc  RK-21-2013-18pr02.pdf
Číslo materiálu18
Číslo jednacíRK-21-2013-18
NázevMajetkoprávní příprava stavby III/03818 Stříbrné Hory, mosty ev. č. 03818-1,2,3
Zpracoval P. Krepčík
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o uzavření smluv na pozemky, které budou trvale a dočasně dotčeny stavbou kraje.
Kraj Vysočina bude investorem rekonstrukce mostů ev. č. 03818-3 přes řeku Sázavu, ev. č. 03818-1 přes železniční trať a demolice a výstavby nového mostu ev. č. 03818-2 přes náhon, všechny na silnici III/03818 u obce Stříbrné Hory v okrese Havlíčkův Brod. Rekonstrukce budou provedeny v návaznosti na základní diagnostický průzkum, kde byl zjištěný nevyhovující stav všech mostů. Část trvalého záboru představuje majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných stávající silnicí III/03818.
Návrh řešení Pro možnost podání žádosti o územní rozhodnutí a stavební povolení na stavbu III/03818 Stříbrné Hory, mosty ev. č. 03818-1,2,3 navrhuje OM radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina od vlastníků vedených v katastru nemovitostí ke dni uzavření smlouvy pozemky koupí v rozsahu a za podmínek dle materiálu RK-21-2013-18, př. 1. Výše kupní ceny je stanovená dohodou a činí 40 Kč/m2, což odpovídá ceně pozemku zastavěného silnicí III. třídy dle platného cenového věstníku MF. V této částce uplatní OM požadavek na státní dotaci na výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy vůči ministerstvu financí.
OM navrhuje radě kraje rozhodnout uzavřít nájemní smlouvu na část pozemku dle katastru nemovitostí par. č. 1355 - vodní plocha o výměře 117 m2 v k. ú. Stříbrné Hory u Přibyslavi s vlastníkem pozemku vedeným v katastru nemovitostí ke dni uzavření smlouvy na dobu 1 roku za cenu 585 Kč, tj. za 5 Kč/m2/rok.
OM dále navrhuje radě kraje rozhodnout uzavřít s obcí Stříbrné Hory smlouvu o výpůjčce na část pozemku dle katastru nemovitostí par. č. 1339 - ostatní plocha o výměře 30 m2 v k. ú. Stříbrné Hory u Přibyslavi na dobu 1 roku.
Smlouvy nejsou předkládány, jedná se o standardní smluvní vztahy.
StanoviskaODSH souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
* uzavřít nájemní smlouvu na část pozemku par. č. 1355 - vodní plocha o výměře 117 m2 v k. ú. Stříbrné Hory u Přibyslavi s vlastníkem pozemku vedeným v katastru nemovitostí ke dni uzavření smlouvy na dobu 1 roku za cenu 585 Kč;
* uzavřít s obcí Stříbrné Hory smlouvu o výpůjčce na část pozemku par. č. 1339 - ostatní plocha o výměře 30 m2 v k. ú. Stříbrné Hory u Přibyslavi na dobu 1 roku;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt koupí do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky v rozsahu a za podmínek dle materiálu RK-21-2013-18, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí ke dni uzavření smlouvy.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz