Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-21-2013-15

RK-21-2013-15.doc  RK-21-2013-15pr01.pdf
Číslo materiálu15
Číslo jednacíRK-21-2013-15
NázevMajetkoprávní příprava stavby II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba
Zpracoval M. Jaroš
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuTento materiál projednává uzavření nájemní smlouvy na pozemky zahrnuté do trvalého záboru výše uvedené stavby.
Kraj Vysočina je investorem silničních staveb na silnicích II. a III. třídy. OM připravuje stavbu II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba . Tato akce by se měla dotknout mj. i pozemku par. č. 877/9 v k. ú. Jabloňov u Velkého Meziříčí a pozemků par. č. 890/5 a par. č. 890/6 v k. ú. Ruda u Velkého Meziříčí.
Všechny výše uvedené pozemky jsou ve vlastnictví ČR a jejich správu vykonává Státní pozemkový úřad (dále jen SPÚ).
V rámci majetkoprávní přípravy je pro výše uvedenou stavbu potřeba uzavřít se správcem dotčených pozemků nájemní smlouvu na zmíněné pozemky. Tyto pozemky budou v rámci stavby II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba zastavěny tělesem silnice II/602. Po dokončení stavby následně dojde k jejich převodu do vlastnictví kraje.
Návrh řešení OM navrhuje radě kraje rozhodnout uzavřít s SPÚ nájemní smlouvu dle materiálu
RK-21-2013-15, př. 1 na pozemek par. č. 877/9 v k. ú. Jabloňov u Velkého Meziříčí a pozemky par. č. 890/5 a par. č. 890/6 v k. ú. Ruda u Velkého Meziříčí.
Výše nájemného je navržena jako cena stanovená dohodou ve výši 5 Kč/m2/rok ode dne vydání stavebního povolení. Tato částka se pohybuje v limitu stanoveném platným Výměrem MF ČR, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2013 pro uvedené katastrální území (u obcí do 25 000 obyvatel je max. cena 20 Kč/m2/rok). Do doby než bude vydáno stavební povolení, bude nájem činit 100 Kč/rok za vše. Platnost nájemní smlouvy byla sjednána od 1. 7. 2013 na dobu neurčitou (do doby převodu pozemků na kraj).
Tento materiál předpokládá rozhodnout uzavřít nájemní smlouvu dle přílohy.
StanoviskaODSH souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít v rámci stavby II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba nájemní smlouvu na pozemky v rozsahu a za cenu dle materiálu RK-21-2013-15, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 30. 6. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz