Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-21-2013-09

RK-21-2013-09.doc  RK-21-2013-09pr01.doc  RK-21-2013-09pr02.pdf
Číslo materiálu09
Číslo jednacíRK-21-2013-09
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - úprava schváleného rozpočtu Základní škole Ledeč nad Sázavou
Zpracoval V. Dvořáková
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší žádost ředitele Základní školy Ledeč nad Sázavou (dále jen škola) o navýšení příspěvku na provoz o 170 000 Kč.
V současné době sídlí škola ve třech budovách a stávající prostory jsou ve zcela nevyhovujícím stavu. V minulém roce se uskutečnilo jednání mezi městem Ledeč nad Sázavou a Krajem Vysočina, kde bylo rozhodnuto o přestěhování školy do zrekonstruovaných prostor patřících Základní škole Ledeč nad Sázavou. Stěhování se uskuteční během prázdninových měsíců 2013. Ředitel školy provedl poptávková řízení u firem zajištujících stěhování, z došlých nabídek byla vybrána firma s nejnižší cenou. Jednorázové výdaje vyvolané stěhováním do nových prostor činí 70 000 Kč (stěhování, montážní práce). Vzhledem k tomu, že stávající škola je vybavena velmi starým nábytkem (více jak 40 let), je pravděpodobné, že tento nábytek bude po transportu nepoužitelný. Nové prostory jsou zcela nevybavené. Dodavatelská firma vyčíslila celkovou cenu za nábytek cca 149 000 Kč. Ředitel školy proto žádá o jednorázové navýšení příspěvku na provoz ve výši 100 000 Kč na nákup nábytku. Částku ve výši 45 000 Kč škola navrhuje pokrýt odvodem z investičního fondu a zbývající suma bude vykryta z provozních prostředků.
Protože se jedná o malou organizaci, jejíž rozpočet na provozní výdaje činí 352 000 Kč, žádá ředitel školy o navýšení příspěvku na provoz 2013.

Stav fondů školy v roce 2013 schválených usnesením 0549/11/2013/RK je následující:
- stav IF k 1. 1. 2013 je 46 000 Kč. Předpokládaná tvorba 6 000 Kč. Použití IF 6 000 Kč. Zůstatek 31. 12. 2013 bude 46 000 Kč.
- stav RF k 1. 1. 2013 je 2 000 Kč. Předpokládaná tvorba 0 Kč. Použití RF 0 Kč. Zůstatek k 31. 12. 2013 bude 2 000 Kč.
Návrh řešení Ve schváleném rozpočtu OŠMS je počítáno s částkou 70 000 Kč pro Základní školu Ledeč nad Sázavou, zbývající částku 100 000 Kč navrhuje OŠMS pokrýt z položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje. Dále je třeba upravit příslušné závazné ukazatele.
OŠMS radě kraje tedy navrhuje:
* schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3114 Speciální základní školy, položka 2122 Odvody příspěvkových organizací) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu § 3114 Speciální základní školy) rozpočtu kraje o částku 45 000 Kč;
* schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3114 Speciální základní školy o částku 70 000 Kč při současném snížení § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání (ÚZ 00302) o částku 70 000 Kč;
* schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství mládeže a sportu, § 3114 Speciální základní školy o částku 100 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 100 000 Kč;
* schválit zvýšení závazného ukazatele Odvod z investičního fondu o částku 45 000 Kč Základní škole Ledeč nad Sázavou IČO 70838241;
* schválit zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 215 000 Kč Základní škole Ledeč nad Sázavou IČO 70838241 za účelem zvýšených nákladů na stěhování a nákup nábytku.
Finanční prostředky jsou poskytovány dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v souvislosti s výkonem zřizovatelské funkce.
Prostředky budou poskytnuty na základě věcného plnění.
StanoviskaEkonomický odbor: Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje ke dni 4. 6. 2013 činí 33 301 tis. Kč.
Odbor informatiky: Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID O00690
Návrh usneseníRada kraje
ukládá
* odvod z investičního fondu do rozpočtu kraje Základní škole Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378; IČO 70838241 ve výši 45 000 Kč dle materiálu RK-21-2013-09;
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3114 Speciální základní školy, položka 2122 Odvody příspěvkových organizací) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3114 Speciální základní školy) rozpočtu kraje o částku 45 000 Kč;
* rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu, spočívající ve zvýšení § 3114 Speciální základní školy o částku 70 000 Kč při současném snížení § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání (ÚZ 00302) o částku 70 000 Kč;
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství mládeže a sportu, § 3114 Speciální základní školy o částku 100 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 100 000 Kč;
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 215 000 Kč a zvýšení závazného ukazatele Odvod z investičního fondu o částku 45 000 Kč Základní škole Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378; IČO 70838241, na pokrytí zvýšených nákladů na stěhování a vybavení nových prostor nábytkem, dle materiálu RK-21-2013-09.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, ředitel Základní školy Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378;
Termín září 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz