Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-21-2013-05

RK-21-2013-05.doc  RK-21-2013-05pr01.doc  RK-21-2013-05pr02.doc
Číslo materiálu05
Číslo jednacíRK-21-2013-05
NázevSouhlas s uzavřením nájemních smluv pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
Zpracoval J. Plotová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuNemocnice Pelhřimov požádala o udělení souhlasu s uzavřením 2 smluv o nájmu bytu na dobu delší 1 roku s městem Pelhřimov dle materiálu RK-21-2013-05, př. 1, podrobné informace o najímaných bytech jsou obsaženy v materiálu RK-21-2013-05, př. 2.
Nemocnice by v souvislosti s uzavřením ubytovny k 30. 6. 2013 (z ekonomických důvodů - nerentabilnost provozu) ráda využila nabídku města Pelhřimov pronajmout dva městské byty, které budou využity pro ubytování nových zaměstnanců - lékařů. Jedná se o efektivnější formu podpory personálního zabezpečení nemocnice. Nájemné bude hrazeno nemocnicí a přeúčtováno podnájemníkům v plné výši. El. energii by podle současné domluvy s městem měli hradit podnájemníci přímo dodavateli - v této souvislosti smlouva uvádí, že zapojení zabezpečí nájemce, ale s ohledem na skutečnost, že byt lze podnajmout, bude tato povinnost přenesena na podnájemce.
Návrh řešení Podle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 13. 12. 2011 č. 09/11, čl. 2 odst. 2 písm. b) může příspěvková organizace uzavírat nájemní smlouvu na majetek, který potřebuje k zajištění účelu, ke kterému byla zřízena, na dobu delší než jeden rok pouze s předchozím souhlasem zřizovatele.
Nájem bytů nemocnice potřebuje pro ubytování svých zaměstnanců náhradou za dosavadní ubytovnu. K udělení souhlasu je podle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, příslušná rada kraje.
Odbor zdravotnictví proto radě kraje doporučuje udělit souhlas s uzavřením nájemních smluv dle materiálů RK-21-2013-05, př. 1 a RK-21-2013-05, př. 2.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením nájemních smluv pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-21-2013-05, př. 1 a RK-21-2013-05, př. 2.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
Termín 1. 7. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz