Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-21-2013-03

RK-21-2013-03.doc
Číslo materiálu03
Číslo jednacíRK-21-2013-03
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření - vrácení půjčky poskytnuté na projekt Modernizace a obnova přístrojového vybavení Iktového centra Nemocnice Jihlava
Zpracoval J. Dvořáková
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuNemocnice Jihlava, příspěvková organizace (dále jen Nemocnice ) je zařazena ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví České republiky, částka č. 8 z 1. 7. 2010 do seznamu zdravotnických zařízení zařazených do příslušného stupně cerebrovaskulární péče (Iktové centrum) a byla tedy oprávněným žadatelem o poskytnutí finančních prostředků v rámci 8. výzvy Integrovaného operačního programu. Se souhlasem zřizovatele připravila projekt Modernizace a obnova přístrojového vybavení Iktového centra Nemocnice Jihlava (dále jen projekt ). Zastupitelstvo Kraje Vysočina usnesením č. 0080/02/2011/ZK udělilo souhlas s realizací projektu a se spolufinancováním Kraje Vysočina ve výši 15 % z celkových způsobilých výdajů.
Zastupitelstvo Kraje Vysočina usnesením č. 0505/07/2012/ZK rozhodlo o uzavření Smlouvy o půjčce ve výši 17 138 000 Kč ke krytí investičních a neinvestičních výdajů projektu a schválilo také poskytnutí investiční a neinvestiční dotace v celkové výši 3 024 270 Kč na zajištění povinné spoluúčasti zřizovatele ve výši 15 %.
Smlouva o půjčce byla uzavřena na dobu určitou a peněžní prostředky byly Nemocnici poskytnuty do 31. 12. 2013. Půjčka byla Nemocnici poskytnuta na základě žádostí ve dvou částkách v průběhu prosince 2012 v celkové výši 13 779 968,43 Kč. Dne 26. 4. 2013 byly půjčené peněžní prostředky ve výši 13 779 968,43 Kč vráceny na účet Kraje Vysočina.
Návrh řešení Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit ve vztahu
k rozpočtu Kraje Vysočina příslušné rozpočtové opatření v souladu se zákonem
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Vrácené peněžní prostředky budou převedeny zpět do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina.
StanoviskaOdbor ekonomický nemá k návrhu rozpočtového opatření a převodu vrácených prostředků do Fondu strategických rezerv připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2013 u položky 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací (ORG 352220) o částku 13 779 968,43 Kč v souvislosti s vrácením půjčky poskytnuté na financování projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení Iktového centra Nemocnice Jihlava a převedení této částky do Fondu strategických rezerv, položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, odbor ekonomický
Termín 30. 6. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz