Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-39-2012-116

RK-39-2012-116.doc  RK-39-2012-116pr01.doc  RK-39-2012-116pr02.doc
Číslo materiálu116
Číslo jednacíRK-39-2012-116
NázevRedakční rada novin Kraj Vysočina
Zpracoval J. Svatošová
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina vydává za účelem informování veřejnosti noviny Kraj Vysočina, které zajišťuje na základě uzavřené smlouvy společnost R MEDIA, spol. s r.o. Ta pro Kraj Vysočina měsíční periodikum připravuje - obsahově, graficky, předtiskově, tiskově a v souladu s uzavřenou smlouvou pokrývá i distribuci novin zdarma do každé domácnosti v Kraji Vysočina vč. dalších subjektů. Za účelem rovného přístupu členů politických stran zastoupených v Zastupitelstvu Kraje Vysočina je žádoucí jejich poměrné zastoupení v redakční radě, která se prioritně zabývá koncepčním řízením novin.
Usnesením č. 0690/14/2010/RK ze dne 4. 5. 2012 ustavila Rada Kraje Vysočina personální složení redakční rady novin Kraj Vysočina dle materiálu RK-39-2012-116, př. 1, s účinností od 4. 5. 2010 do 31. 8. 2013.
Návrh řešení Odbor sekretariátu hejtmana navrhuje radě kraje jmenovat novou redakční radu novin Kraj Vysočina a z praktických důvodů uzavřít dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo mezi Krajem Vysočina (objednatel) a společností R MEDIA, spol. s r. o. (zhotovitel), který by upravil konkrétně počet členů redakční rady. Odbor sekretariátu hejtmana doporučuje, aby byla redakční rada složena z devíti zástupců objednatele jako členů redakční rady a dále ze dvou zástupců zhotovitele včetně předsedy. V případě objednatele jsou členy redakční rady s právem hlasovacím za politické kluby členové krajského zastupitelstva (za každý klub jeden zástupce + hejtman kraje), jejich zástupci mají možnost na základě pověření na jednání docházet bez možnosti hlasování. Dále jsou v redakční radě dva zástupci krajského úřadu jako garanti obsahové náplně a koordinace spolupráce se zhotovitelem. Redakční rada má svého tajemníka bez hlasovacího práva. Funkce tajemníka je zajišťována vybraným pracovníkem oddělení tiskového Krajského úřadu Kraje Vysočina.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
ruší
personální složení redakční rady novin Kraj Vysočina za Kraj Vysočina dle materiálu
RK-39-2012-116, př. 1, a to s účinností k 4. 12. 2012;
ustavuje
personální složení redakční rady novin Kraj Vysočina za Kraj Vysočina dle materiálu
RK-39-2012-116, př. 2, a to s účinností od 4. 12. 2012 do 1. 10. 2015;

ukládá
odboru sekretariátu hejtmana zabezpečit uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo ze dne 21. 4. 2010 upravujícím personální složení redakční rady novin Kraj Vysočina za Kraj Vysočina dle materiálu RK-39-2012-116, př. 2.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana
Termín 2012- 12- 31
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz