Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-39-2012-90

RK-39-2012-90.doc  RK-39-2012-90pr01.xls  RK-39-2012-90pr02.pdf  RK-39-2012-90pr03.pdf
Číslo materiálu90
Číslo jednacíRK-39-2012-90
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování evropských vzdělávacích projektů
Zpracoval A. Mikulíková
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo kraje schválilo na svém zasedání č. 7/2011 dne 13. 12. 2011 usnesením č. 0550/07/2011/ZK rozpočet kraje na rok 2012. V Rozpočtu kraje 2012 - včetně komentáře v kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora volnočasových aktivit, soutěží a mezinárodní spolupráce - je uvažována částka 500 000 Kč na Dofinancování evropských vzdělávacích projektů.
Rada kraje na svém zasedání 4. 10. 2011 usnesením č. 1571/32/2011/RK schválila Pravidla Rady Kraje Vysočina pro přidělování dotací na dofinancování evropských projektů. Dle těchto pravidel si požádala 1 příspěvková organizace Kraje Vysočina o dotaci na dofinancování evropského vzdělávacího projektu. Požadovaná částka je v celkové výši 47 498 Kč.
Žádost je součástí materiálu RK-39-2012-90, př. 2, 3.
Návrh řešení Předložená žádost je v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro přidělování dotací na dofinancování evropských projektů.
Střední průmyslová škola Třebíč, IČO: 66610702, ID dotace PR00258.0003, žádá o dofinancování evropského vzdělávacího projektu Podpora učitelů k získávání mezinárodních zkušeností a odborných dovedností a jejich následné uplatňování ve vzdělávacím procesu, a to ve výši 19 050 Kč.

Střední průmyslová škola Třebíč, IČO: 66610702, ID dotace PR00258.0004, žádá o dofinancování evropského vzdělávacího projektu Podpora učitelů k získávání mezinárodních zkušeností a odborných dovedností a jejich následné uplatňování ve vzdělávacím procesu, a to ve výši 28 448 Kč.

Projekty na sebe navazují, jedná se tedy vždy o dva projekty s obdobnou tématikou.

OŠMS doporučuje poskytnout finanční prostředky ve výši 47 498 Kč dle materiálu
RK-39-2012-90, př. 1.
Finanční prostředky jsou poskytovány dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v souvislosti s výkonem zřizovatelské funkce.
StanoviskaStanovisko EO:

Stanovisko OI:
Žádost byla zaevidována v systému eDotace - ID PR00258.0003.
Žádost byla zaevidována v systému eDotace - ID PR00258.0004.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Střední průmyslové školy Třebíč, IČO: 66610702, o částku 47 498 Kč na dofinancování evropského vzdělávacího projektu Mladí technici v Evropě - získání bohatších zkušeností přímo v evropských zemích znamená lepší šanci najít dobrou práci dle materiálu RK-39-2012-90, př. 1.
Odpovědnost OŠMS
Termín 31. 12. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz