Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-39-2012-75

RK-39-2012-75.doc  RK-39-2012-75pr01.pdf  RK-39-2012-75pr02.doc
Číslo materiálu75
Číslo jednacíRK-39-2012-75
NázevPoskytnutí daru Československé obci legionářské - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
Zpracoval K. Nedvědová
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh
Popis problémuHejtman Kraje Vysočina MUDr. Jiří Běhounek obdržel dne 6. 11. 2012 dopis Československé obce legionářské s žádostí o finanční podporu ve výši 50 tisíc Kč na rekonstrukci a obnovu vojenských hřbitovů v Zakarpatské oblasti Ukrajiny, která je partnerským regionem Kraje Vysočina. Dopis je přílohou tohoto materiálu č. 1 (RK-39-2012-75, př. 1).

Kraj Vysočina již dlouhodobě s Československou obcí legionářskou spolupracuje a stál u počátků aktivit této organizace v Zakarpatské oblasti Ukrajiny. Představitelé vedení Kraje Vysočina také měli možnost osobně shlédnout přínosné výsledky práce Československé obce legionářské v Zakarpatí.

Československá obec legionářská založila v letošním roce svoji jednotu také v Zakarpatské oblasti Ukrajiny.
Návrh řešení OSH navrhuje radě kraje rozhodnout poskytnout dar dle materiálu RK-39-2012-75, př. 2., a to z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) - z finančních prostředků, které byly vyčleněny na spolupráci se Zakarpatskou oblastí Ukrajiny.

Rozhodování o poskytnutí daru v hodnotě do 100 000 Kč v jednotlivém případě je dle § 59 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vyhrazeno radě kraje.
StanoviskaOddělení právní a krajského živnostenského úřadu
Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá k návrhu usnesení připomínky.

Ekonomický odbor
Ekonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Odbor informatiky
Dar byl zaevidován v systému eDotace - ID O00508.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) dar ve výši 50 000,- Kč Československé obci legionářské, IČO 45247455, dle materiálu RK-39-2012-75, př. 2.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
Termín 15. 12. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz