Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-39-2012-33

RK-39-2012-33.doc  RK-39-2012-33pr01.doc  RK-39-2012-33pr02.doc
Číslo materiálu33
Číslo jednacíRK-39-2012-33
NázevSmlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o souhlas s uzavřením smlouvy ze strany příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina.
Zastupitelstvo kraje schválilo svým usnesením 0588/07/2011/ZK ze dne 13. 12. 2011 Zásady o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina , dále jen Zásady . Příspěvkové organizace Kraje Vysočina jsou dle čl. 2, bodu 2 Zásad oprávněny s předchozím souhlasem zřizovatele uzavírat nájemní smlouvy, smlouvy o výpůjčce na užívání majetku, který jim byl předán k hospodaření nebo si najímat majetek od jiných subjektů k zajištění účelu ke kterému je zřízena, na dobu delší než 1 rok. Souhlas Rady Kraje Vysočina týkající se nájmu a výpůjčky nemovitého majetku zajišťuje odbor majetkový. O udělení souhlasu požádala organizace zřizovaná Krajem Vysočina:
Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov
- smlouva o nájmu nebytových prostor dle materiálu RK-39-2012-33 př. 1 na pronájem nebytového prostoru o celkové výměře 38,59 m2, tj. buňky číslo 13 v prvním poschodí budovy domova mládeže v Pelhřimově, ve prospěch nájemce HV Trans CZ spol. s r. o., se sídlem Vokov 13, 393 01 Pelhřimov, IČO: 28088247, za účelem provozování autoškoly. Nájemné navrženo ve výši 2 846 Kč/rok (tj. 74 Kč/rok/m2) s možností úpravy o roční míru inflace, plus služby spojené s užíváním nebytového prostoru. Smlouva o nájmu navržena na dobu neurčitou s možností výpovědi s tříměsíční výpovědní lhůtou bez udání důvodu. Jedná o nebytový prostor dříve již užívaný pro sjednaný účel dle nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou;
- smlouva o nájmu nebytových prostor dle materiálu RK-39-2012-33 př. 2 na pronájem nebytového prostoru o celkové výměře 38,59 m2, tj. buňky číslo 16 v prvním poschodí budovy domova mládeže v Pelhřimově, ve prospěch nájemců Vladimíry Bezděkové, 5. května 1003, 393 01 Pelhřimov, IČO: 87477203 a Bc. Filipa Hunala, Malá Strana 14, 394 22 Košetice, IČO: 75583623, za účelem provozování finančních služeb - spotřebitelských úvěrů. Nájemné navrženo ve výši 2 846 Kč/rok (tj. 74 Kč/rok/m2) s možností úpravy o roční míru inflace, plus služby spojené s užíváním nebytového prostoru. Smlouva o nájmu navržena na dobu neurčitou s možností výpovědi s tříměsíční výpovědní lhůtou bez udání důvodu. Jedná o nebytový prostor dříve již užívaný pro sjednaný účel dle nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou.
Návrh řešení Dle § 59 odst. 1, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění a dle čl. 3, bodu 2 Zásad , je radě kraje vyhrazeno udělovat souhlas s uzavřením nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce. Návrh usnesení předpokládá udělit souhlas s uzavřením smluv na užívání nemovitého majetku dle materiálu RK-39-2012-33.
StanoviskaOŠMS nemá námitek k uzavření smluv dle materiálu RK-39-2012-33.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením smluv na užívání nemovitého majetku dle materiálů RK-39-2012-33, př. 1
a RK-39-2012-33, př. 2.
Odpovědnost ředitel Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov, odbor majetkový
Termín 31. 12. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz