Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-39-2012-102

RK-39-2012-102.doc  RK-39-2012-102pr01.doc  RK-39-2012-102pr02.doc
Číslo materiálu102
Číslo jednacíRK-39-2012-102
NázevNařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní rezervace V Lisovech
Zpracoval J. Janová
Předkládá J. Joneš
Počet příloh
Popis problémuJedná se o nové vyhlášení stávajícího zvláště chráněného území přírodní rezervace V Lisovech ve smyslu § 33 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně přírody ).
Přírodní rezervace V Lisovech byla poprvé vyhlášena v roce 1998 (nařízením Okresního úřadu Jihlava č. 2/98 ze dne 10. 9. 1998 a nařízením Okresního úřadu Pelhřimov za dne 12. 12. 1997). Problémem je, že území není zcela přesně vymezeno tak, aby byla zajištěna ochrana přírodních fenoménů, jež jsou předmětem ochrany tohoto zvláště chráněného území. Stávající vymezení přírodní rezervace citací parcelních čísel je nepřesné a může podléhat změnám v evidenci katastru nemovitostí, proto je nutné na základě přesných geodetických podkladů jednoznačně vymezit hranice přírodní rezervace.
Předmětné území je navíc evropsky významnou lokalitou s názvem V Lisovech (kód CZ0614056). Z ustanovení § 45c odst. 5 zákona o ochraně přírody, vyplývá pro kraje povinnost vyhlášení evropsky významné lokality za zvláště chráněné území nejpozději do 6 let od přijetí lokality do evropského seznamu. V Kraji Vysočina byla evropsky významná lokalita V Lisovech zařazena do evropského seznamu Rozhodnutím Komise ze dne 13. listopadu 2007; zařazení bylo publikováno formou sdělení Ministerstva životního prostředí č. 81/2008 Sb., o evropsky významných lokalitách, které byly zařazeny do evropského seznamu, účinnost od 5. března 2008.
Návrh řešení Z důvodů uvedených v kapitole Popis problému navrhuje odbor životního prostředí vydat nařízení o zřízení zvláště chráněného území v kategorii přírodní rezervace, jež ponese název V Lisovech podle materiálu RK-39-2012-102, př. 1.
Porovnání stávajícího vymezení a nově navrhovaného vymezení je znázorněno v materiálu RK-39-2012-102, př. 2.
Navrhovaná přírodní rezervace V Lisovech se rozkládá v Kraji Vysočina, v okrese Jihlava (katastrální území Jihlávka) a Pelhřimov (katastrální území Horní Vilímeč) - viz příloha č. 1 materiálu RK-39-2012-102. Celková výměra navrhované rezervace je 30,20 ha. Předmětem ochrany navrhované přírodní rezervace je komplex přírodě blízkých lučních a mokřadních společenstev, především, přechodových rašelinišť, nevápnitých mechových slatinišť a vlhkých pcháčových luk, s výskytem řady ohrožených druhů rostlin a živočichů. Předmětem ochrany jsou zároveň typy přírodních stanovišť a druhy, pro které byla jiným právním předpisem1 vyhlášena evropsky významná lokalita v Lisovech a které se nacházejí na území přírodní rezervace - v tomto případě se jedná o mechorost srpnatku fermežovou (Hamatocaulis vernicosus), druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) a přechodová rašeliniště a třasoviště.
Dlouhodobým cílem ochrany území je omezení či pozastavení vývojových procesů v ekosystémech tak, aby bylo zachováno vývojové stádium ekosystému potřebné pro udržení dobrého stavu přírodních stanovišť a na ně vázaných chráněných a významných druhů rostlin a živočichů.
Ochranné pásmo přírodní rezervace V Lisovech nebude vyhlašováno, bude jím v souladu s § 37 odst. 1 území do vzdálenosti 50m od hranic přírodní rezervace. Ochranné pásmo tvoří zejména zemědělsky obhospodařovaná pole a trvalé travní porosty.
Odbor životního prostředí na základě odborných podkladů (biologické průzkumy, plán péče) vymezil hranice rezervace a následně nechal geodeticky zpracovat tzv. záznam podrobného měření změn (ZPMZ), včetně vytyčení (stabilizace) lomových bodů v terénu. ZPMZ umožňuje stanovit hranice uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi systému jednotné trigonometrické sítě katastrální. Takové vymezení nepodléhá změnám v evidenci katastru nemovitostí (např. scelováním nebo dělením parcel) a umožňuje záznam přírodní rezervace na geodeticky vymezených částech parcel do operátů na katastrálním úřadě. Podklady nutné k vyhlášení přírodní rezervace V Lisovech (včetně geodetických prací) byly pořízeny z finančních prostředků Operačního programu Životní prostředí (plná úhrada nákladů), v rámci projektu Implementace a péče o území soustavy NATURA 2000 v Kraji Vysočina.
Návrh na vyhlášení přírodní rezervace byl dle § 40 zákona č. 114/1992 Sb. řádně projednán s vlastníky dotčených pozemků. K tomuto návrhu bylo vzneseno několik námitek, které byly řádně vypořádány. Současně byl návrh dle § 41 zákona projednán s dotčenými orgány státní správy, které k výše uvedenému záměru připomínky nevznesly.
Na území přírodní rezervace je možnost Kraje Vysočina zajišťovat péči o dané území. Území přírodní rezervace není možné ponechat zcela bez lidských zásahů samovolnému vývoji, protože by hrozilo postupné zarůstání biotopů, které jsou zde předmětem ochrany, a následný ústup významných druhů rostlin a živočichů, které jsou na tyto biotopy vázány. Hospodaření na území přírodní rezervace v současné době zajišťuje Kraj Vysočina. Potřebná péče bude i nadále financována z rozpočtu Kraje Vysočina. Tato skutečnost nepovede k navyšování výdajů z rozpočtu Kraje Vysočina a bude řešena z obvyklé výše rozpočtu na paragrafu 3742 - chráněné části přírody. Protože se jedná o evropsky významnou lokalitu, předpokládáme, že bude možné čerpat finanční prostředky na péči i z jiných zdrojů (Operační program Životní prostředí, dotace Ministerstva životního prostředí apod.).
StanoviskaOddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá k návrhu usnesení připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
vydává
Nařízení Kraje Vysočina č. 22/2012, o vyhlášení přírodní rezervace V Lisovech, dle materiálu RK-39-2012-102, př. 1.
Odpovědnost OŽP
Termín 2012- 12- 4
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz