Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-39-2012-08

RK-39-2012-08.doc  RK-39-2012-08pr01.xls
Číslo materiálu08
Číslo jednacíRK-39-2012-08
NázevUzavření nájemních smluv na pozemky zahrnuté do dočasného záboru pro stavbu II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 2. stavba
Zpracoval V. Chmela
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o uzavření nájemních smluv na části pozemků zahrnutých do dočasného záboru pro stavbu II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 2. stavba .
Tato stavba by měla být spolufinancována z prostředků EU v rámci ROP. Silnice II/347 je součástí páteřní silniční sítě Kraje Vysočina. Stavební práce se budou týkat hlavně úpravy nevyhovujících směrových oblouků, úpravy šířkového uspořádání silnice, vyčištění a doplnění silničních příkopů a opravy dvou mostních objektů.
Z projektové dokumentace ke stavebnímu povolení zpracované společností NOVÁK & PARTNER, s r.o. vyplývá potřeba uzavření nájemních smluv s vlastníky pozemků zahrnutých do obvodu dočasného záboru předmětné stavby. Pronajaté pozemky budou sloužit jako manipulační plocha a pro úpravu zemědělských sjezdů.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje uzavřít s vlastníky pozemků zahrnutých do dočasného záboru pro stavbu II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 2. stavba v katastrálním území Závidkovice a Světlá nad Sázavou dle materiálu RK-39-2012-08, př. 1, nájemní smlouvy za cenu stanovenou dohodou ve výši 9 Kč/m2/rok. Celková plocha dočasného záboru je 451 m2. Nájem bude uzavřen na dobu určitou a to na dva roky od předání stavby jejímu zhotoviteli Krajem Vysočina.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít nájemní smlouvy na pronájem částí pozemků zahrnutých do dočasného záboru pro stavbu II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 2. stavba s vlastníky a za cenu stanovenou dohodou ve výši 9 Kč/m2/rok v rozsahu dle materiálu RK-39-2012-08, př. 1 na dobu určitou a to na dobu dvou let.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz