Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-35-2012-49

RK-35-2012-49.doc  RK-35-2012-49pr01.doc
Číslo materiálu49
Číslo jednacíRK-35-2012-49
NázevVeřejná zakázka - Railhuc - přestupní terminály a páteřní síť veřejné dopravy Kraje Vysočina
Zpracoval9 Veřejná zakázka - Railhuc - přestupní terminály a páteřní síť veřejné dopravy Kraje Vysočina pro: jednání rady kraje č. 35/2012 dne 23. 10. 2012 zpracovali: L. Matoušková, J. Jež
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o výběr nejvhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky s názvem Railhuc - přestupní terminály a páteřní síť veřejné dopravy Kraje Vysočina .

Dne 29. 8. 2012 bylo zahájeno zjednodušení podlimitní řízení na veřejnou zakázku s názvem Railhuc - přestupní terminály a páteřní síť veřejné dopravy Kraje Vysočina odesláním výzvy 8 zájemcům a zároveň uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele (https://extranet.kr-vysocina.cz/vz/detail/1611117/current). Do konce lhůty pro podání nabídek bylo doručeno celkem 7 řádných nabídek, které byly poté posouzeny a hodnoceny v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ). Dokumenty vyhotovené na základě požadavků stanovených v zákoně jako podklady pro rozhodnutí o výběru jsou obsahem materiálu RK-35-2012-49, př. 1.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen ORR ) navrhuje radě kraje rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče UDIMO, spol. s r.o., se sídlem Sokolská tř. 8, 702 00 Ostrava, IČO 25312936 dle doporučení hodnotící komise.
Uvedený dodavatel splnil podmínky zadávací dokumentace a jeho nabídka je nejvýhodnější.
O výběru nejvhodnější nabídky nadlimitní veřejné zakázky rozhoduje rada kraje (dle ustanovení čl. 6 odst. 13 Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 20. 3. 2012).
StanoviskaODSH: Souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
pořadí nabídek v rámci Railhuc - přestupní terminály a páteřní síť veřejné dopravy Kraje Vysočina dle materiálu RK-35-2012-49, př. 1;
rozhoduje
o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče UDIMO, spol. s r.o., se sídlem Sokolská tř. 8, 702 00 Ostrava, IČO 44740069 v rámci Railhuc - přestupní terminály a páteřní síť veřejné dopravy Kraje Vysočina ;
ukládá
Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit oznámení výsledků veřejné zakázky uchazečům, kteří podali nabídky.
Odpovědnost ORR
Termín 31. 10. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz