Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-35-2012-29

RK-35-2012-29.doc  RK-35-2012-29pr01.doc  RK-35-2012-29pr02.doc  RK-35-2012-29pr03.doc  RK-35-2012-29pr04.pdf
Číslo materiálu29
Číslo jednacíRK-35-2012-29
NázevNávrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci
Zpracoval J. Plotová, I. Šalandová
Předkládá L. Kettner
Počet příloh
Popis problémuRada kraje Vysočina dne 16. 2. 2010 usnesením č. 0241/06/2010/RK vzala na vědomí návrh na stabilizaci zdravotnického personálu s cílem zabezpečit lidské zdroje potřebné pro zajištění zdravotní péče ve zdravotnických zařízeních zřizovaných krajem Vysočina prostřednictvím stáží, stipendií a náborových příspěvků.
S odkazem na uvedené usnesení požádala Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace (dále jen nemocnice ) o úhradu nákladů spojených s vyplacením náborového příspěvku za lékařku na oddělení neurologie a lékařku na oddělení urologie, viz materiál
RK-35-2012-29, př. 1.
Nemocnice uzavřela s oběma lékařkami smlouvy o poskytnutí náborového příspěvku ve výši 100 tis. Kč a pracovní smlouvy na dobu neurčitou. Obě se zavázaly setrvat v pracovním poměru k nemocnici po dobu 5 let. Oba náborové příspěvky byly nemocnicí vyplaceny. Smlouvy o poskytnutí náborových příspěvků, pracovní smlouvy a potvrzení nemocnice o jejich vyplacení jsou obsaženy v materiálu RK-35-2012-29, př. 2.
Přehled náborových příspěvků dosud vyplacených nemocnicím zřizovaným Krajem Vysočina je uveden v materiálu RK-35-2012-29, př. 3. Celkově bylo takto poskytnuto 2 330 000 Kč.
Návrh řešení Odbor zdravotnictví radě kraje navrhuje poskytnout Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci, prostředky na proplacení náborových příspěvků ve výši 200 000 Kč, a to ve formě příspěvku na provoz. K zajištění tohoto opatření se navrhuje provést příslušné rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice, které bude spočívat v posílení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 200 000 Kč při současném snížení rezervy (položka 5901) o stejnou částku 200 000 Kč. V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. je nutné zároveň provést u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, změnu závazného ukazatele Příspěvku na provoz o předmětnou částku.
Finanční prostředky budou poskytovány jako příspěvek na provoz dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v rámci výkonu zřizovatelské funkce.
StanoviskaOdbor informatiky souhlasí s navrhovaným řešením. Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID dotace O00260-19 (materiál RK-35-2012-29, př. 4).

Odbor ekonomický k návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky. Aktuální stav rezervy (položka 5901 s účelovým znakem 00000) na kapitole Zdravotnictví a § 3522 je 11 467 tis. Kč.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 200 000 Kč s určením pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o stejnou částku 200 000 Kč;
* navýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, o částku 200 000 Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacenými náborovými příspěvky.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
Termín 30. 11. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz