Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-35-2012-25

RK-35-2012-25.doc  RK-35-2012-25pr01.xls  RK-35-2012-25pr02.pdf
Číslo materiálu25
Číslo jednacíRK-35-2012-25
NázevNávrh rozpočtového opatření - dotační program Rezidenční místa
Zpracoval J. Dvořáková
Předkládá L. Kettner
Počet příloh
Popis problémuMinisterstvo zdravotnictví České republiky vydalo podle ustanovení § 60a odst. 11 zákona č. 96/2004., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnických povolaní a k výkonu činností souvisejících s poskytování zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů, v souladu s ustanovením § 14 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR.

Dotace je určena pro krajem zřizované nemocnice, které získaly rezidenční místo v rámci dotačního programu Rezidenční místa 2010, 2011 a 2012. V rámci systému postupného uvolňování dotací zaslalo Ministerstvo zdravotnictví ČR na účet Kraje Vysočina finanční prostředky pod ÚZ 35015 ve výši 3 520 531,50 Kč. Přehled výše schválených dotací na náklady spojené se specializačním vzděláváním rezidenta pro nemocnice zřizované Krajem Vysočina v jednotlivých letech je uveden v příloze RK-35-2012-25, př. 1.
Návrh řešení Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření, které spočívá ve zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu kraje na rok 2012, včetně změny závazného ukazatele Příspěvek na provoz u nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina, ve výši schválené dotace.
Finanční prostředky budou poskytnuty jako příspěvek na provoz v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
StanoviskaOdbor ekonomický k návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky.
Odbor informatiky souhlasí s navrhovaným řešením. Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID dotace O00260-18 (materiál RK-35-2012-25, př. 2).
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2012 u položky 4116 - Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu o účelovou dotaci poskytnutou Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci dotačního programu Rezidenční místa (ÚZ 35015) o částku 3 520 531,50 Kč;
* zvýšení výdajové části rozpočtu na rok 2012, kapitoly Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice, položky 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 35015) o celkovou částku 3 520 531,50 Kč s určením pro:
- Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, ve výši 186 359,00 Kč;
- Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 1 292 348,00 Kč;
- Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, ve výši 787 246,00 Kč;
- Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, ve výši 469 285,50 Kč;
- Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci ve výši 785 293,00 Kč;
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz na rok 2012 o částku:
- 186 359,00 Kč pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci;
- 1 292 348,00 Kč pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci;
- 787 246,00 Kč pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci;
- 469 285,50 Kč pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci;
- 785 293,00 Kč pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
určenou v rámci státního dotačního programu Rezidenční místa na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelé nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina
Termín 31. 10. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz