Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-35-2012-23

RK-35-2012-23.doc  RK-35-2012-23pr01.pdf  RK-35-2012-23pr02.doc
Číslo materiálu23
Číslo jednacíRK-35-2012-23
NázevVýdaje Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, související s investiční akcí
Zpracoval E. Tomášová
Předkládá L. Kettner
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší převod výdajů (nákladů) spojených s přípravou investiční akce Rekonstrukce oddělení hematologie a transfúziologie, pracoviště hemodialýzy interního oddělení v Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci (dále nemocnice), s jejíž realizací rada kraje souhlasila usnesením č. 1507/29/2012/RK.
Usnesením č. 0386/05/2012/ZK zastupitelstvo kraje schválilo rozpočtové opatření v rámci výdajové části rozpočtu kraje na kapitole Zdravotnictví a kapitole Nemovitý majetek spočívající v převodu finančních prostředků ve výši 7 455 000 Kč s určením na investiční akci Rekonstrukce oddělení hematologie a transfúziologie, pracoviště hemodialýzy interního oddělení v Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci.
Nemocnice však v rámci této investiční akce již vynaložila finanční prostředky, a to za zpracování studie ve výši 168 000 Kč, která je vedena na účtu 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek.
Návrh řešení Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje souhlasit s úplatným převodem nedokončeného dlouhodobého majetku v celkové výši 168 000 Kč, který vede Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, na účtu 042. Současně s převodem uvedeného majetku dojde k postoupení práv k duševnímu vlastnictví. Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje souhlasit s vyřazením a převodem nedokončeného majetku a rozhodnout o uzavření smlouvy dle materiálů RK-35-2012-23, př. 1 a RK-35-2012-23, př. 2.
Výdaje za zpracování studie budou uhrazeny z kapitoly Nemovitý majetek.
StanoviskaOdbor ekonomický k návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky.

Odbor majetkový doporučuje přijmout navrhované usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s vyřazením a převodem nedokončeného majetku dle materiálu RK-35-2012-23, př. 1;
rozhoduje
uzavřít smlouvu dle materiálu RK-35-2012-23, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve snížení kapitoly Zdravotnictví, § 3522 Ostatní nemocnice, položky 5901 Nespecifikované rezervy s účelovým znakem 00999 o částku 168 000 Kč při současném zvýšení kapitoly Nemovitý majetek, příloha M4 - Investice ve zdravotnictví o stejnou částku 168 000 Kč.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, odbor majetkový, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
Termín 31. 12. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz