Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-35-2012-15

RK-35-2012-15.doc  RK-35-2012-15pr01.doc
Číslo materiálu15
Číslo jednacíRK-35-2012-15
NázevDodatek ke Smlouvě o nájmu věcí nemovitých mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o rozhodnutí o úpravě předmětu nájmu nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina užívaného Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací na základě nájemní smlouvy.
Rada kraje schválila svým usnesením 1586/30/2012/RK ze dne 4. 9. 2012 Smlouvu o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina (jako pronajímatelem) a Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací (jako nájemcem).
Pořizovací cenu předmět nájmu tj. budovy Pavilonu urgentní a intenzivní péče, včetně všech součástí a příslušenství, stavby krytého chodníku k heliportu a stavby přípojky VN je potřebné zaktualizovat a to s ohledem na provedené zpřesnění nákladů tvořící pořizovací cenu těchto staveb včetně provedeného odpočtu DPH. Současně s tímto zpřesněním je řešena změna výše nájemného, která byla původně sjednána ve výši 992 000 Kč/čtvrtletí bez DPH, nově sjednané nájemné ve výši 830 000 Kč/čtvrtletí bez DPH.
Návrh řešení Návrh usnesení předpokládá rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu věcí nemovitých mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací dle materiálu RK-35-2012-15, př. 1;
Kompetenční příslušnost k tomuto právnímu úkonu je podle § 59 odst. 1 a odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, vyhrazena radě kraje.
StanoviskaOZ, OE a Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace souhlasí s uzavřením Dodatku č 1 ke Smlouvě o nájmu věcí nemovitých dle materiálu RK-35-2012-15, př. 1.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu věcí nemovitých mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací dle materiálu RK-35-2012-15, př. 1.
Odpovědnost ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, odbor majetkový
Termín 30. 10. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz