Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-35-2012-07

RK-35-2012-07.doc  RK-35-2012-07pr01.pdf
Číslo materiálu07
Číslo jednacíRK-35-2012-07
NázevInformace o uzavření dodatku smlouvy o dílo na veřejnou zakázku Pavilon urgentní a intenzivní péče
Zpracoval O. Homola
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o informaci o uzavření dodatku č. 4 smlouvy o dílo na akci Pavilon urgentní a intenzivní péče
V průběhu realizace stavebních prací bylo nezbytné provedení víceprací, které nebyly uvedeny v položkovém rozpočtu a jejich provedení podmiňovalo další pokračování celé akce. Odůvodněnost provést tyto vícepráce je potvrzena technickým i autorským dozorem investora. Hodnota těchto stavebních prací činí dle oceněného položkového rozpočtu částku 18 021 626 Kč bez DPH. Akce je zahrnuta do projektových záměrů kraje Vysočina na čerpání prostředků z operačního programu ROP NUTS II Jihovýchod na obnovu nemocniční infrastruktury v kraji Vysočina.
Pro způsob zadání dodatečných stavebních prací byly splněny podmínky pro zahájení jednacího řízení bez uveřejnění ve smyslu ust. § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. O zahájení jednání a o zadání veřejné zakázky na dodatečné stavební práce rozhodl náměstek hejtmana kraje Ing. Libor Joukl na základě oprávnění dle čl. 3 odst. 1 a 9 Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina.
Zhotovitel akce Pavilon urgentní a intenzivní péče (sdružení dodavatelé PSJ, a. s. a Skanska a.s.) byl vyzván k jednání o provedení dodatečných stavebních prací, jejichž provedení je nezbytné pro dokončení celé akce.
Na základě jednání o nabídce na dodatečné stavební práce rozhodl náměstek hejtmana kraje o zadání veřejné zakázky na dodatečné stavební práce a dne 17. 8. 2012 byl uzavřen mezi Krajem Vysočina a zhotovitelem původních stavebních prací dodatek smlouvy o dílo uzavřené dne 23. 2. 2011. V rámci dodatku smlouvy byly z celkové ceny díla odečteny i méněpráce, a to v rozsahu investičních nákladů 12 709 105 Kč bez DPH. Celková cena díla po uzavření dodatku tak činí 334 916 176 Kč bez DPH .
Návrh řešení Návrh usnesení předpokládá vzít na vědomí informaci o uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
informaci o uzavření dodatku č. 4 Smlouvy o dílo na akci Pavilon urgentní a intenzivní péče dle materiálu RK-35-2012-07, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 23. 10. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz