Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-35-2012-04

RK-35-2012-04.doc  RK-35-2012-04pr01.xls  RK-35-2012-04pr02.xls  RK-35-2012-04pr03.doc  RK-35-2012-04pr03upr1.doc  RK-35-2012-04pr04.xls
Číslo materiálu04
Číslo jednacíRK-35-2012-04
NázevMajetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Libice nad Doubravou
Zpracoval M. Slánský
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuTento materiál projednává majetkoprávní vypořádání silnice č. III/34417 v k. ú. a obci Libice nad Doubravou.
Na odbor majetkový zaslala Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, geometrický plán č. 450-1076/2012, který zachytil skutečný průběh silnice č. III/34417 v městysi Libice nad Doubravou a z něho plyne, že toto zjištění vyžaduje majetkoprávní nápravu.
Některé pozemky, které jsou zastavěny silnicí, jsou ve vlastnictví fyzických osob a právnické osoby, některé jsou ve vlastnictví městyse Libice nad Doubravou a jeden je ve vlastnictví České republiky a příslušnost hospodařit je zřízena pro Agenturu ochrany přírody a krajiny České republiky.
Pozemky ve vlastnictví obce, které Kraj Vysočina požaduje nabýt darem od městyse Libice nad Doubravou, jsou uvedeny v materiálu RK-35-2012-04, př. 1 (výměra celkem 294 m2).
Pozemky ve vlastnictví Kraje Vysočina, které městys Libice nad Doubravou požaduje nabýt darem od Kraje Vysočina, jsou uvedeny v materiálu RK-35-2012-04, př. 2 (výměra celkem 1023 m2).
Pozemky ve vlastnictví fyzických osob a právnické osoby, které má Kraj Vysočina v úmyslu vykoupit, jsou uvedeny v materiálu RK-35-2012-04, př. 3 (výměra celkem 192 m2). Kupní cena je navržena dohodou ve výši 40 Kč/m2.
Pozemek, který Kraj Vysočina požaduje nabýt darem od České republiky, příslušnost hospodařit pro Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR, je uveden v materiálu RK-35-2012-04, př. 4 (výměra celkem 14 m2).
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje uzavřít mezi Krajem Vysočina a městysem Libice nad Doubravou vzájemné darovací smlouvy a sjednotit tak vlastnictví jednotlivých pozemků stavby silnice a stavby chodníků. Návrh je v souladu s čl. II, odst. 2 Zásad zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina. Dále odbor majetkový navrhuje zahájit jednání o výkupu s vlastníky, na jejichž pozemcích se stávající komunikace nachází a zahájit jednání o převodu pozemku darem od České republiky, příslušnost hospodařit pro Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR.
Návrh usnesení předpokládá:
- uložení povinnosti zahájení jednání o vzájemném darování pozemků dle materiálů
RK-35-2012-04, př. 1 a RK-35-2012-04, př. 2 s městysem Libice nad Doubravou;
- uložení povinnosti zahájení jednání o výkupu pozemků dle materiálů RK-35-2012-04, př. 3;
- uložení povinnosti zahájení jednání o převodu pozemku darem dle materiálů
RK-35-2012-04, př. 4 s Českou republikou, příslušnost hospodařit pro Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR;
- doporučit zastupitelstvu kraje nabýt darem pozemky dle materiálů RK-35-2012-04, př. 1 z vlastnictví městyse Libice nad Doubravou do vlastnictví Kraje Vysočina;
- doporučit zastupitelstvu kraje převést darem pozemky dle materiálů RK-35-2012-04, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Libice nad Doubravou;
- doporučit zastupitelstvu kraje nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky dle materiálu RK-35-2012-04, př. 3 za jednotnou kupní cenu ve výši 40 Kč/m2;
- doporučit zastupitelstvu kraje nabýt darem do vlastnictví Kraje Vysočina pozemek z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit pro Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR dle materiálu RK-35-2012-04, př. 4.
Převodní smlouvy nejsou předkládány, jedná se o standardní smlouvy.
StanoviskaKrajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace a odbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí s navrženými převody pozemků.
Návrh usneseníRada kraje
ukládá
odboru majetkovému zahájit:
* jednání s městysem Libice nad Doubravou o vzájemném darování pozemků dle materiálů RK-35-2012-04, př. 1 a RK-35-2012-04, př. 2;
* jednání s vlastníky o výkupu pozemků v rozsahu dle materiálu RK-35-2012-04, př. 3;
* jednání s Českou republikou, příslušnost hospodařit pro Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR o převodu pozemku dle materiálu RK-35-2012-04, př. 4;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
* nabýt darem pozemky dle materiálu RK-35-2012-04, př. 1 z vlastnictví městyse Libice nad Doubravou do vlastnictví Kraje Vysočina;
* převést darem pozemky dle materiálu RK-35-2012-04, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Libice nad Doubravou;
* nabýt pozemky dle materiálu RK-35-2012-04, př. 3 za kupní cenu 40 Kč/m2 do vlastnictví Kraje Vysočina;
* nabýt darem pozemek dle materiálu RK-35-2012-04, př. 4 z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit pro Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR do vlastnictví Kraje Vysočina
Odpovědnost odbor majetkový
Termín březen 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz