Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2012-68

RK-34-2012-68.doc
Číslo materiálu68
Číslo jednacíRK-34-2012-68
NázevPodstatná změna č. V v projektu Transformace ÚSP Jinošov III
Zpracoval J. Bína, E. Komínková, E. Pausarová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina podal dne 30. 11. 2011 do Integrovaného operačního programu projekt Transformace Ústavu sociální péče Jinošov III . Tento projekt byl evidován pod registračním č. CZ.1.06/3.1.00/07.08060.
Na základě konzultace s pracovníky MPSV jsme zpracovali Oznámení příjemce o změnách v projektu č. V, kde je řešena změna hodnoty výběrového řízení na realizaci stavebních prací při rekonstrukci objektů v Hrotovicích a Náměšti nad Oslavou.
Změna spočívá v navýšení objemu finančních prostředků potřebných pro předmětné rekonstrukce z částky 13 725 411,- Kč o 5 995 589,- Kč na částku 19 721 000,- Kč.
Toto navýšení bylo vynuceno po detailní prohlídce objektů před zpracováním realizační projektové dokumentace. Důkladnou prohlídkou byly zjištěny skutečnosti, které vyžadují při rekonstrukci finančně náročnější konstrukční řešení. Především půjde přizpůsobení prvků stavby aktuálním normám. Náklady uvedené jako součást realizační projektové dokumentace jsou náklady projektovanými, skutečná cena stavebních prací při rekonstrukci výše uvedených objektů bude po provedení soutěže pravděpodobně blízká původnímu předpokladu.
Změna bude dle požadavků operačního programu zapracována do Oznámení příjemce o změnách v projektu včetně požadovaných příloh.
Návrh řešení Navrhujeme radě kraje schválit změnu v projektu, uložit odborům majetkovému a sociálních věcí tuto změnu zpracovat dle požadavků Integrovaného operačního programu a následně je zrealizovat. Zařazení materiálu na jednání rady kraje 9. 10. navrhujeme především z toho důvodu, že schválení této změny je podmínkou k tomu, aby nám MPSV odsouhlasilo zadání veřejné zakázky na realizaci stavby. Informace projektanta byla zjištěna až po termínu předkládání materiálů na jednání rady a odložení věci na další jednání by způsobilo časový skluz v realizaci projektu.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
dílčí změnu v projektu - navýšení objemu finančních prostředků potřebných pro předmětné rekonstrukce o 5 995 589,- Kč;
ukládá
* majetkovému odboru a odboru sociálních věcí zapracovat změnu dle požadavků Integrovaného operačního programu;
* majetkovému odboru a odboru sociálních věcí zrealizovat popsanou změnu.
Odpovědnost odbor sociálních věcí, odbor majetkový
Termín 30. 5. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz