Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2012-11

RK-34-2012-11.doc
Číslo materiálu11
Číslo jednacíRK-34-2012-11
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na volby do Senátu Parlamentu České republiky a volby do zastupitelstev krajů
Zpracoval J. Kopecká
Předkládá A. Krištofová
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší povýšení příjmů a výdajů rozpočtu kraje o účelovou dotaci z Ministerstva financí ve výši 100 tis. Kč, určenou na činnost krajského úřadu v souvislosti s volbami do Senátu Parlamentu České republiky a volbami do zastupitelstev krajů.
Na základě žádosti Ministerstva vnitra bylo rozhodnuto Ministerstvem financí poskytnout neinvestiční účelovou dotaci na zajištění výdajů vzniklých kraji, dotčeným obcím s pověřeným obecním úřadem a obcím na území Kraje Vysočina v souvislosti s konáním voleb do Senátu Parlamentu České republiky a voleb do zastupitelstev krajů, vyhlášených rozhodnutím prezidenta republiky na 12. října a 13. října 2012. Pro Kraj Vysočina byly uvolněny prostředky v celkové výši 29 019 tis. Kč, z toho 100 tis. Kč je určeno na činnost krajského úřadu.
Návrh řešení Ekonomický odbor navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření spočívající v povýšení příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2012 o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva financí ve výši 100 tis. Kč na úhradu výdajů vzniklých kraji v souvislosti s konáním voleb do Senátu Parlamentu České republiky a voleb do zastupitelstev krajů.
StanoviskaOddělení řízení lidských zdrojů souhlasí s návrhem usnesení.
Oddělení hospodářské správy souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Krajský úřad, § 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávních celků) rozpočtu kraje o neinvestiční účelovou dotaci z Ministerstva financí ve výši 100 tis. Kč na krytí výdajů vzniklých Kraji Vysočina v souvislosti s konáním voleb do Senátu Parlamentu České republiky a voleb do zastupitelstev krajů.
Odpovědnost oddělení řízení lidských zdrojů, oddělení hospodářské správy, odbor ekonomický
Termín říjen 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz