Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2012-55

RK-34-2012-55.doc
Číslo materiálu55
Číslo jednacíRK-34-2012-55
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Zpracoval V. Dvořáková
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší přijetí účelových prostředků z MŠMT na realizaci projektů příspěvkových organizací kraje: Gymnázium Velké Meziříčí; Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě; Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť; Odborné učiliště a Praktická škola, Černovice, Mariánské náměstí 72 a jejich zprostředkování výše uvedeným organizacím.
V rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, prioritní osa 1 Počáteční vzdělávání (projekty EU peníze školám ) MŠMT převedlo na účet kraje první zálohu pro tyto školy v celkové částce 2 741 375,40 Kč (60% předpokládaných výdajů projektů):
Gymnázium Velké Meziříčí ve výši 699 231,00 Kč; Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě ve výši 735 834,60 Kč; Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť ve výši 924 874,20 Kč; Odborné učiliště a Praktická škola, Černovice, Mariánské náměstí 72 ve výši 381 435,60 Kč
Návrh řešení Dle § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace ke státnímu rozpočtu. Radě kraje je tedy navrhováno:
* zvýšit příjmy a výdaje rozpočtu kraje o účelovou dotaci v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši 2 741 375,40 Kč;
* schválit zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz výše uvedeným organizacím na financování způsobilých výdajů v rámci projektů EU peníze školám .
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.
Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina - ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR v celkové výši 2 741 375,40 Kč, která je určena pro příspěvkové organizace zřizované krajem na realizaci projektu v rámci OP VK.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3121 Gymnázia ve výši 1 435 065,60 Kč; § 3123 Střední odborná učiliště a učiliště ve výši 924 874,20 Kč; § 3124 Speciální střední školy ve výši 381 435,60 Kč) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v celkové výši 2 741 375,40 Kč;
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u škol:
- Gymnázium Velké Meziříčí, IČO 48895393 o částku 699 231,00 Kč;
- Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě; IČO 48895512, o částku 735 834,60 Kč;
- Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť; IČO 48461636, o částku 924 874,20 Kč;
- Odborné učiliště a Praktická škola, Černovice, Mariánské náměstí 72, IČO 62540017 o částku 381 435,60 Kč
na financování způsobilých výdajů v rámci projektu EU peníze školám dle materiálu
RK-34-2012-55.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
Termín říjen 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz