Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2012-44

RK-34-2012-44.doc  RK-34-2012-44pr01.doc  RK-34-2012-44pr02.doc
Číslo materiálu44
Číslo jednacíRK-34-2012-44
NázevNařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní rezervace Nad Svitákem
Zpracoval J. Janová
Předkládá J. Joneš
Počet příloh
Popis problémuJedná se o vyhlášení nového zvláště chráněného území přírodní rezervace Nad Svitákem ve smyslu § 33 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně přírody ).
Předmětné území je součástí evropsky významné lokality s názvem Na Oklice (kód CZ0614054). Z ustanovení § 45c odst. 5 zákona o ochraně přírody, vyplývá pro kraje povinnost vyhlášení evropsky významné lokality za zvláště chráněné území nejpozději do 6 let od přijetí lokality do evropského seznamu. V Kraji Vysočina byla evropsky významná lokalita Na Oklice zařazena do evropského seznamu Rozhodnutím Komise ze dne 13. listopadu 2007; zařazení bylo publikováno formou sdělení Ministerstva životního prostředí č. 81/2008 Sb., o evropsky významných lokalitách, které byly zařazeny do evropského seznamu, účinnost od 5. března 2008.
Předmětná lokalita je jako významná z hlediska ochrany přírody (výskyt společenstev s vysokou diverzitou stanovišť na levém břehu Milíčovského potoka) evidována již od 80. let minulého století, v roce 1985 byl dokonce připraven návrh vyhlášky na zřízení tohoto zvláště chráněného území. K vyhlášení však nikdy nedošlo.
Návrh řešení Z důvodů uvedených v kapitole Popis problému navrhuje odbor životního prostředí vydat nařízení o zřízení zvláště chráněného území v kategorii přírodní rezervace, jež ponese název Nad Svitákem podle materiálu RK-34-2012-44, př. 1.
Porovnání vymezení navrhované přírodní rezervace a vymezení evropsky významné lokality Na Oklice je znázorněno v materiálu RK-34-2012-44, př. 2.
Navrhovaná přírodní rezervace Nad Svitákem se rozkládá v Kraji Vysočina, v okrese Jihlava, v katastrálním území Milíčov u Jihlavy a Hojkov (viz příloha č. 1 materiálu RK-34-2012-44). Celková výměra navrhované rezervace je 14,06 ha. Předmětem ochrany navrhované přírodní rezervace jsou společenstva přechodových rašelinišť, nevápnitých mechových slatinišť a okolní mozaika rašelinných a pcháčových luk s přechody k tužebníkovým ladům a smilkovým trávníkům s výskytem významných druhů rostlin a živočichů. Předmětem ochrany jsou zároveň typy přírodních stanovišť a druhy, pro které byla jiným právním předpisem1 vyhlášena evropsky významná lokalita Na Oklice a které se nacházejí na území přírodní rezervace - v tomto případě se jedná o mechorost srpnatku fermežovou (Hamatocaulis vernicosus), přechodová rašeliniště a třasoviště a druhově bohaté smilkové trávníky na silikátových podložích,
Dlouhodobým cílem ochrany území pozastavení samovolných vývojových procesů tak, aby bylo zachováno vývojové stadium potřebné pro udržení dobrého stavu přírodních biotopů a na ně vázaných chráněných a významných druhů rostlin a živočichů.
Pro přírodní rezervaci Nad Svitákem navrhujeme v souladu s § 37 odst. 1 zákona o ochraně přírody vyhlášení ochranného pásma z důvodu zabezpečení přírodní rezervace před rušivými vlivy z okolí. Ochranné pásmo je navrženo jako diskontinuitní, tvořené dvěma částmi - většinu ploch tvoří trvalé travní porosty vlhkých pcháčových luk s fragmenty smilkových trávníků a mezofilních ovsíkových luk. Tyto biotopy jsou v různém stadiu degradace - některé plochy jsou extenzivně využívány a vyskytují se zde významné druhy rostlin (př. prstnatec májový, hadí mord nízký, mochna bahenní, aj.), některé plochy jsou naopak dlouhodobě neudržované a šíří se zde expanzivní druhy rostlin (př. třtina křovištní) a náletové dřeviny.
Odbor životního prostředí na základě odborných podkladů (biologické průzkumy, plán péče) vymezil hranice přírodní rezervace a jejího ochranného pásma a následně nechal geodeticky zpracovat tzv. záznam podrobného měření změn (ZPMZ), včetně vytyčení (stabilizace) lomových bodů v terénu. ZPMZ umožňuje stanovit hranice uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi systému jednotné trigonometrické sítě katastrální. Takové vymezení nepodléhá změnám v evidenci katastru nemovitostí (např. scelováním nebo dělením parcel) a umožňuje záznam přírodní rezervace na geodeticky vymezených částech parcel do operátů na katastrálním úřadě. Podklady nutné k vyhlášení přírodní rezervace Nad Svitákem (včetně geodetických prací) byly pořízeny z finančních prostředků Operačního programu Životní prostředí (plná úhrada nákladů), v rámci projektu Implementace a péče o území soustavy NATURA 2000 v Kraji Vysočina.
Návrh na vyhlášení přírodní rezervace byl dle § 40 zákona č. 114/1992 Sb. řádně projednán s vlastníky dotčených pozemků. K tomuto návrhu bylo vzneseno několik námitek, které byly řádně vypořádány. Současně byl návrh dle § 41 zákona projednán s dotčenými orgány státní správy, které k výše uvedenému záměru připomínky nevznesly.
Na území přírodní rezervace vznikne možnost Kraje Vysočina zajišťovat péči o dané území. Území přírodní rezervace není možné ponechat zcela bez lidských zásahů samovolnému vývoji, protože by hrozilo postupné zarůstání bezlesích biotopů, které jsou zde předmětem ochrany, a následný ústup významných druhů rostlin a živočichů, které jsou na tyto biotopy vázány. Hospodaření na území přírodní rezervace bude zajišťovat Kraj Vysočina. Potřebná péče bude i nadále financována z rozpočtu Kraje Vysočina. Tato skutečnost nepovede k navyšování výdajů z rozpočtu Kraje Vysočina a bude řešena z obvyklé výše rozpočtu na paragrafu 3742 - chráněné části přírody. Protože se jedná o evropsky významnou lokalitu, předpokládáme, že bude možné čerpat finanční prostředky na péči i z jiných zdrojů (Operační program Životní prostředí, dotace Ministerstva životního prostředí apod.).
StanoviskaOddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá k návrhu usnesení připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
vydává
Nařízení Kraje Vysočina č. 21/2012, o vyhlášení přírodní rezervace Nad Svitákem a jejího ochranného pásma, dle materiálu RK-34-2012-44, př. 1.
Odpovědnost OŽP
Termín 9. 10. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz