Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2012-43

RK-34-2012-43.doc  RK-34-2012-43pr01.doc  RK-34-2012-43pr02.doc
Číslo materiálu43
Číslo jednacíRK-34-2012-43
NázevNařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní rezervace Hroznětínská louka a olšina
Zpracoval J. Janová
Předkládá J. Joneš
Počet příloh
Popis problémuJedná se o nové vyhlášení stávajícího zvláště chráněného území přírodní památky Hroznětínská louka ve smyslu § 33 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně přírody ).
Přírodní památka Hroznětínská louka byla poprvé vyhlášena v roce 1990 (vyhláškou Okresního národního výboru Havlíčkův Brod ze dne 17. 9. 1990). Problémem je, že území není zcela přesně vymezeno tak, aby byla zajištěna ochrana přírodních fenoménů, jež jsou předmětem ochrany tohoto zvláště chráněného území. Stávající vymezení zvláště chráněného území citací parcelních čísel je nepřesné a může podléhat změnám v evidenci katastru nemovitostí, proto je nutné na základě přesných geodetických podkladů jednoznačně vymezit hranice zvláště chráněného území. Rovněž stávající zřizovací předpis, především podmínky ochrany v něm stanovené, formálně i obsahově neodpovídá současnému právnímu stavu. Dále název a kategorie tohoto zvláště chráněného území neodpovídají charakteru lokality a jejím předmětům ochrany. Novým vyhlášením tedy dojde ke změně kategorie a názvu zvláště chráněného území.
Předmětné území je navíc evropsky významnou lokalitou s názvem Hroznětínská louka (kód CZ0610145). Z ustanovení § 45c odst. 5 zákona o ochraně přírody, vyplývá pro kraje povinnost vyhlášení evropsky významné lokality za zvláště chráněné území nejpozději do 6 let od přijetí lokality do evropského seznamu. V Kraji Vysočina byla evropsky významná lokalita Hroznětínská louka zařazena do evropského seznamu Rozhodnutím Komise ze dne 13. listopadu 2007; zařazení bylo publikováno formou sdělení Ministerstva životního prostředí č. 81/2008 Sb., o evropsky významných lokalitách, které byly zařazeny do evropského seznamu, účinnost od 5. března 2008.
Návrh řešení Z důvodů uvedených v kapitole Popis problému navrhuje odbor životního prostředí vydat nařízení o zřízení zvláště chráněného území v kategorii přírodní rezervace, jež ponese název Hroznětínská louka a olšina podle materiálu RK-34-2012-43, př. 1.
Porovnání stávajícího vymezení a nově navrhovaného vymezení je znázorněno v materiálu RK-34-2012-43, př. 2.
Navrhovaná přírodní rezervace Hroznětínská louka a olšina se rozkládá v Kraji Vysočina, v okrese Havlíčkův Brod, v katastrálním území Hroznětín u Číhoště a Dobrnice (viz příloha č. 1 materiálu RK-34-2012-43). Celková výměra navrhované rezervace je 16,67 ha. Předmětem ochrany navrhované přírodní rezervace jsou společenstva přírodě blízkých lesů s vegetací údolních jasanovo-olšových luhů, střídavě vlhké pcháčové louky a rybník s výskytem makrofytní vegetace mělkých stojatých vod a vegetací vysokých ostřic s výskytem významných druhů rostlin a živočichů. Předmětem ochrany jsou zároveň typy přírodních stanovišť a druhy, pro které byla jiným právním předpisem1 vyhlášena evropsky významná lokalita Hroznětínská louka a které se nacházejí na území přírodní rezervace - v tomto případě se jedná o smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy.
Dlouhodobým cílem ochrany území je zamezení či zmírnění nepříznivých vlivů působících na samovolné vývojové procesy v přírodě blízkých lesních porostech tvořících předmět ochrany (ponechání samovolnému vývoji v dlouhém časovém horizontu), v bezlesích částech je cílem ochrany naopak pozastavení samovolných vývojových procesů tak, aby bylo zachováno vývojové stadium potřebné pro udržení dobrého stavu přírodních biotopů a na ně vázaných chráněných a významných druhů rostlin a živočichů.
Ochranné pásmo přírodní rezervace Hroznětínská louka a olšina nebude vyhlašováno, bude jím v souladu s § 37 odst. 1 území do vzdálenosti 50m od hranic přírodní rezervace. Ekosystémy v ochranném pásmu jsou tvořeny zejména lesními kulturami hospodářského charakteru s nepůvodními jehličnatými dřevinami, především smrkem, v jižní části je ochranné pásmo tvořeno intenzivně zemědělsky obhospodařovanými poli.
Odbor životního prostředí na základě odborných podkladů (biologické průzkumy, plán péče) vymezil hranice rezervace a následně nechal geodeticky zpracovat tzv. záznam podrobného měření změn (ZPMZ), včetně vytyčení (stabilizace) lomových bodů v terénu. ZPMZ umožňuje stanovit hranice uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi systému jednotné trigonometrické sítě katastrální. Takové vymezení nepodléhá změnám v evidenci katastru nemovitostí (např. scelováním nebo dělením parcel) a umožňuje záznam přírodní rezervace na geodeticky vymezených částech parcel do operátů na katastrálním úřadě. Podklady nutné k vyhlášení přírodní rezervace Hroznětínská louka a olšina (včetně geodetických prací) byly pořízeny z finančních prostředků Operačního programu Životní prostředí (plná úhrada nákladů), v rámci projektu Implementace a péče o území soustavy NATURA 2000 v Kraji Vysočina.
Návrh na vyhlášení přírodní rezervace byl dle § 40 zákona č. 114/1992 Sb. řádně projednán s vlastníky dotčených pozemků. K tomuto návrhu byla vznesena 1 námitka, která byla řádně vypořádána. Současně byl návrh dle § 41 zákona projednán s dotčenými orgány státní správy, které k výše uvedenému záměru připomínky nevznesly.
Na území přírodní rezervace je možnost Kraje Vysočina zajišťovat péči o dané území. Území přírodní rezervace není možné ponechat zcela bez lidských zásahů samovolnému vývoji, protože by hrozilo postupné zarůstání bezlesích biotopů, které jsou zde předmětem ochrany, a následný ústup významných druhů rostlin a živočichů, které jsou na tyto biotopy vázány. Hospodaření na území přírodní rezervace v současné době zajišťuje Kraj Vysočina. Potřebná péče bude i nadále financována z rozpočtu Kraje Vysočina. Tato skutečnost nepovede k navyšování výdajů z rozpočtu Kraje Vysočina a bude řešena z obvyklé výše rozpočtu na paragrafu 3742 - chráněné části přírody. Protože se jedná o evropsky významnou lokalitu, předpokládáme, že bude možné čerpat finanční prostředky na péči i z jiných zdrojů (Operační program Životní prostředí, dotace Ministerstva životního prostředí apod.).
StanoviskaOddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá k návrhu usnesení připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
vydává
Nařízení Kraje Vysočina č. 20/2012, o vyhlášení přírodní rezervace Hroznětínská louka a olšina, dle materiálu RK-34-2012-43, př. 1.
Odpovědnost OŽP
Termín 9. 10. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz