Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2012-41

RK-34-2012-41.doc  RK-34-2012-41pr01.doc  RK-34-2012-41pr02.doc
Číslo materiálu41
Číslo jednacíRK-34-2012-41
NázevNařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní rezervace Údolí Chlébského potoka a jejího ochranného pásma
Zpracoval J. Janová
Předkládá J. Joneš
Počet příloh
Popis problémuJedná se o nové vyhlášení stávajícího zvláště chráněného území přírodní rezervace Údolí Chlébského potoka ve smyslu § 33 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně přírody ).
Přírodní rezervace Údolí Chlébského potoka byla poprvé vyhlášena v roce 1953 (výnosem ministerstva kultury ze dne 30. 9. 1953). Problémem je, že území není zcela přesně vymezeno tak, aby byla zajištěna ochrana přírodních fenoménů, jež jsou předmětem ochrany tohoto zvláště chráněného území. Stávající vymezení zvláště chráněného území citací parcelních čísel je nepřesné a může podléhat změnám v evidenci katastru nemovitostí, proto je nutné na základě přesných geodetických podkladů jednoznačně vymezit hranice zvláště chráněného území. Rovněž stávající zřizovací předpis, především podmínky ochrany v něm stanovené, formálně i obsahově neodpovídá současnému právnímu stavu.
Předmětné území je navíc evropsky významnou lokalitou s názvem Údolí Chlébského potoka (kód CZ0620132). Z ustanovení § 45c odst. 5 zákona o ochraně přírody, vyplývá pro kraje povinnost vyhlášení evropsky významné lokality za zvláště chráněné území nejpozději do 6 let od přijetí lokality do evropského seznamu. V Kraji Vysočina byla evropsky významná lokalita Údolí Chlébského potoka zařazena do evropského seznamu Rozhodnutím Komise ze dne 13. listopadu 2007; zařazení bylo publikováno formou sdělení Ministerstva životního prostředí č. 81/2008 Sb., o evropsky významných lokalitách, které byly zařazeny do evropského seznamu, účinnost od 5. března 2008.
Návrh řešení Z důvodů uvedených v kapitole Popis problému navrhuje odbor životního prostředí vydat nařízení o zřízení zvláště chráněného území v kategorii přírodní rezervace, jež ponese název Údolí Chlébského potoka podle materiálu RK-34-2012-41, př. 1.
Porovnání stávajícího vymezení a nově navrhovaného vymezení je znázorněno v materiálu RK-34-2012-41, př. 2.
Navrhovaná přírodní rezervace Údolí Chlébského potoka se rozkládá v Kraji Vysočina, v okrese Žďár nad Sázavou, v katastrálním území Chlébské (viz příloha č. 1 materiálu
RK-34-2012-41). Celková výměra navrhované rezervace je 6,92 ha. Předmětem ochrany navrhované přírodní rezervace jsou fragmenty lučních a přírodě blízkých lesních společenstev údolních jasanovo-olšových luhů s významným výskytem zvláště chráněných druhů, především bledule jarní (Leucojum vernum). Předmětem ochrany jsou zároveň typy přírodních stanovišť a druhy, pro které byla jiným právním předpisem1 vyhlášena evropsky významná lokalita Údolí Chlébského potoka a které se nacházejí na území přírodní rezervace - v tomto případě se jedná o extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis), chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů, bučiny asociace Asperulo-Fagetum, lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích. Dlouhodobým cílem ochrany území je zamezení či zmírnění nepříznivých vlivů působících na samovolné vývojové procesy v přírodě blízkých lesních porostech tvořících předmět ochrany (ponechání samovolnému vývoji v dlouhém časovém horizontu), v bezlesích částech je cílem ochrany naopak pozastavení samovolných vývojových procesů tak, aby bylo zachováno vývojové stadium potřebné pro udržení dobrého stavu přírodních biotopů a na ně vázaných chráněných a významných druhů rostlin a živočichů.
Pro přírodní rezervaci Údolí Chlébského potoka navrhujeme v souladu s § 37 odst. 1 zákona o ochraně přírody vyhlášení ochranného pásma z důvodu zabezpečení přírodní rezervace před rušivými vlivy z okolí. Ekosystémy v ochranném pásmu jsou tvořeny zejména extenzivními sečenými loukami nížin až podhůří, jež jsou jedním z předmětů ochrany evropsky významné lokality Údolí Chlébského potoka.
Odbor životního prostředí na základě odborných podkladů (biologické průzkumy, plán péče) vymezil hranice rezervace a následně nechal geodeticky zpracovat tzv. záznam podrobného měření změn (ZPMZ), včetně vytyčení (stabilizace) lomových bodů v terénu. ZPMZ umožňuje stanovit hranice uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi systému jednotné trigonometrické sítě katastrální. Takové vymezení nepodléhá změnám v evidenci katastru nemovitostí (např. scelováním nebo dělením parcel) a umožňuje záznam přírodní rezervace na geodeticky vymezených částech parcel do operátů na katastrálním úřadě. Podklady nutné k vyhlášení přírodní rezervace Údolí Chlébského potoka (včetně geodetických prací) byly pořízeny z finančních prostředků Operačního programu Životní prostředí (plná úhrada nákladů), v rámci projektu Implementace a péče o území soustavy NATURA 2000 v Kraji Vysočina.
Návrh na vyhlášení přírodní rezervace byl dle § 40 zákona č. 114/1992 Sb. řádně projednán s vlastníky dotčených pozemků. K tomuto návrhu byla vznesena 1 námitka, která byla řádně vypořádána. Současně byl návrh dle § 41 zákona projednán s dotčenými orgány státní správy, které k výše uvedenému záměru připomínky nevznesly.
Na území přírodní rezervace je možnost Kraje Vysočina zajišťovat péči o dané území. Území přírodní rezervace není možné ponechat zcela bez lidských zásahů samovolnému vývoji, protože by hrozilo postupné zarůstání bezlesích biotopů, které jsou jedním z předmětů ochrany, a následný ústup významných druhů rostlin a živočichů, které jsou na tyto biotopy vázány. Hospodaření na území přírodní rezervace v současné době zajišťuje Kraj Vysočina. Potřebná péče bude i nadále financována z rozpočtu Kraje Vysočina. Tato skutečnost nepovede k navyšování výdajů z rozpočtu Kraje Vysočina a bude řešena z obvyklé výše rozpočtu na paragrafu 3742 - chráněné části přírody. Protože se jedná o evropsky významnou lokalitu, předpokládáme, že bude možné čerpat finanční prostředky na péči i z jiných zdrojů (Operační program Životní prostředí, dotace Ministerstva životního prostředí apod.).
StanoviskaOddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá k návrhu usnesení připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
vydává
Nařízení Kraje Vysočina č. 18/2012, o vyhlášení přírodní rezervace Údolí Chlébského potoka, dle materiálu RK-34-2012-41, př. 1.
Odpovědnost OŽP
Termín 9. 10. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz