Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2012-40

RK-34-2012-40.doc  RK-34-2012-40pr01.pdf
Číslo materiálu40
Číslo jednacíRK-34-2012-40
NázevRozpočtové opatření na kapitole Životní prostředí - příjem dotace od Ministerstva životního prostředí na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v roce 2012
Zpracoval E. Navrátilová
Předkládá J. Joneš
Počet příloh
Popis problémuRada kraje usnesením č. 1562/29/2012/RK rozhodla o podání žádosti na Ministerstvo životního prostředí ČR (MŽP) o účelovou neinvestiční dotaci na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ( EVVO) v roce 2012. Dotace bude využita na realizaci ekologických výukových programů ve spolupráci s organizacemi zapojenými do Národní sítě EVVO (v Kraji Vysočina se jedná o Chaloupky, o.p.s. a SEV Mravenec).
MŽP rozhodlo o přiznání dotace ve výši 142 857 Kč, včetně zaslání přiznané dotace na účet kraje. Rozhodnutí je přílohou materiálu RK-34-2012-40, př. 1.
Návrh řešení Odbor životního prostředí předkládá návrh radě kraje ke schválení rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Životní prostředí, § 3792 Ekologická výchova a osvěta) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŽP ve výši 142 857 Kč.
Realizace ekologických výukových programů ve spolupráci s organizacemi NS EVVO podpoří plnění cílů Koncepce EVVO Kraje Vysočina.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.
Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina - ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva životního prostředí ve výši 142 857 Kč určenou na financování podpory environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v roce 2012.
Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá k návrhu usnesení připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Životní prostředí, § 3792 Ekologická výchova a osvěta) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŽP ve výši 142 857 Kč určenou na financování podpory environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v roce 2012.
Odpovědnost OŽP, OE
Termín 31. října 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz