Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2012-33

RK-34-2012-33.doc  RK-34-2012-33pr01.doc
Číslo materiálu33
Číslo jednacíRK-34-2012-33
NázevVýpůjčka movitých věcí (notebooků) Diecézní charitě Brno
Zpracoval J. Pokorný, V. Říhová
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina realizuje projekt Podpůrný sociální program pro osoby vracející se z výkonu trestu odnětí svobody , jehož cílem je zajistit účinnou pomoc a podporu osobám vracejícím se z výkonu trestu odnětí svobody mající trvalé bydliště v Kraji Vysočina. Na realizaci projektu obdržel Kraj Vysočina státní dotaci ve výši 1,030 mil. Kč s tím, že vlastní podíl musí činit min. 10 % celkových nákladů. Projekt realizuje na základě zadané veřejné zakázky malého rozsahu Diecézní charita Brno ve spolupráci s dalšími oblastními charitami v kraji. Vzhledem k tomu, že udržitelnost projektu je naplánována na 3 roky a na technické vybavení notebooků nejsou žádné speciální požadavky, bylo dohodnuto s Diecézní charitou Brno - Oblastní charitou Třebíč využití nepoužívaných notebooků Krajského úřadu Kraje Vysočina.
Návrh řešení Odbor sekretariátu hejtmana Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina
rozhodnout uzavřít Smlouvu o výpůjčce dle materiálu RK-34-2012-33, př. 1.
Rozhodování o uzavírání smluv o výpůjčce je dle § 59 odst. 1 písm. l) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v kompetenci rady kraje.
StanoviskaOdbor informatiky: Výpůjčka byla zaevidována v systému eDotace - ID O00470.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o výpůjčce dle materiálu RK-34-2012-33, př. 1.
Odpovědnost OSH
Termín 9. 10. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz