Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2012-28

RK-34-2012-28.doc  RK-34-2012-28pr01.pdf  RK-34-2012-28pr02.doc
Číslo materiálu28
Číslo jednacíRK-34-2012-28
NázevProhlášení k žádosti o podporu projektu III/13035 Hořice - most ev. č. 13035-2
Zpracoval M. Kremláčková
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuJde o vzetí na vědomí informace obsažené v projektové žádosti a finančním a ekonomickém hodnocení projektu III/13035 Hořice - most ev. č. 13035-2 dle materiálu
RK-34-2012-28, př. 1 a prohlášení skutečností dle materiálu RK-34-2012-28, př. 2. Rada Kraje Vysočina schválila předložení projektové žádosti o poskytnutí podpory v rámci kontinuální výzvy k předkládání projektů do Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod (ROP JV) na realizaci projektu III/13035 Hořice - most ev. č. 13035-2 a uložila odboru dopravy a silničního hospodářství předložit žádost o podporu usnesením č. 1509/29/2012/RK dne 28. 8. 2012. Odbor dopravy a silničního hospodářství připravuje projektovou žádost dle materiálu RK-34-2012-28, př. 1 k předložení do ROP JV a její nedílnou součástí jsou i prohlášení Kraje Vysočina dle materiálu RK-34-2012-28, př. 2.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina doporučuje radě kraje vzít na vědomí informace obsažené v materiálu RK-34-2012-28, př. 1 a prohlásit skutečnosti uvedené v materiálu RK-34-2012-28, př. 2.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
informace obsažené v materiálu RK-34-2012-28, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-34-2012-28, př. 2.
Odpovědnost ODSH
Termín 31. 10. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz