Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2012-27

RK-34-2012-27.doc  RK-34-2012-27pr01.pdf  RK-34-2012-27pr02.pdf
Číslo materiálu27
Číslo jednacíRK-34-2012-27
NázevŽádosti o změnu rozpočtů projektů z oblasti dopravy
Zpracoval R. Handa
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuRada kraje svým usnesením č. 1120/23/2012/RK ze dne 12. 6. 2012 uložila odboru dopravy a silničního hospodářství předložit žádost o poskytnutí podpory projektu II/406 Telč - průtah do operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013; prohlásila skutečnosti uvedené v druhé části Čestného prohlášení Vedoucího partnera projektu dle materiálu RK-23-2012-36, př. 1 a doporučila zastupitelstvu kraje prohlásit skutečnosti uvedené v první části Čestného prohlášení Vedoucího partnera projektu dle materiálu RK-23-2012-36, př. 1; rozhodnout uzavřít Dohodu o spolupráci mezi Vedoucím partnerem a projektovými partnery dle materiálu RK-23-2012-36, př. 2; schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max.
39 mil. Kč na zvláštní účet kraje určený na financování projektu II/406 Telč - průtah s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu. Dále pak usnesením 1631/31/2012/RK ze dne 11. 9. 2012 vzala na vědomí žádost o podporu dle materiálu RK-31-2012-09, př. 1 a prohlásila skutečnosti uvedené v materiálu RK-31-2012-09, př. 2.
Dotační prostředky na realizaci tohoto projektu jsou v současné době vázány ve smlouvách o poskytnutí prostředků z ERDF (European Regional Development Fund) na projekty:
* Severojižní propojení Kraje Vysočina - 2 (usnesení č. 0219/03/2009/ZK
ze dne 12. 5. 2009)
* Zlepšení dopravní dostupnosti hraničního přechodu Hluboká - Schaditz
po komunikaci II/152 (usnesení č. 0085/02/2011/ZK ze dne 22. 3. 2011)
* Modernizace úseku komunikace II/408 u Jemnice (usnesení č. 0086/02/2011/ZK
ze dne 22. 3. 2011)
* Severojižní propojení Kraje Vysočina - 3 (usnesení č. 0087/02/2011/ZK
ze dne 22. 3. 2011)
Návrh řešení Úspory z výběrových řízení souvisejících s realizací výše uvedených projektů lze vrátit zpět do operačního programu prostřednictvím žádostí o změny, po kterých budou následovat dodatky ke smlouvám o poskytnutí prostředků z ERDF. Výjimkou jsou projekty Severojižní propojení Kraje Vysočina - 2 a Modernizace úseku komunikace II/408 u Jemnice , jejichž rozpočtová úspora bude do programu vrácena automaticky, protože jejich realizace již byla ukončena.
Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina doporučuje radě kraje vzít na vědomí skutečnosti obsažené v materiálech RK-34-2012-27, př. 1
a RK-34-2012-27, př. 2 a dále navrhuje uložit odboru dopravy a silničního hospodářství předložit žádosti o změnu rozpočtů projektů dle materiálů RK-34-2012-27, př. 1
a RK-34-2012-27, př. 2.
StanoviskaOdbor regionálního rozvoje souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
skutečnosti uvedené v materiálech RK-34-2012-27, př. 1 a RK-34-2012-27, př. 2;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství předložit žádosti o změnu rozpočtů projektů
dle materiálů RK-34-2012-27, př. 1 a RK-34-2012-27, př. 2.
Odpovědnost ODSH
Termín 19. 10. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz