Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2012-26

RK-34-2012-26.doc  RK-34-2012-26pr01.pdf
Číslo materiálu26
Číslo jednacíRK-34-2012-26
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna v použití finančních prostředků v příloze D1 rozpočtu kraje na rok 2012
Zpracoval P. Bartoš
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuRadě kraje je předkládán návrh změny rozdělení finančních prostředků určených na akce v příloze D1 Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2012: Akce na silnicích II. a III. tříd a mostech realizovaných Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny (dále jen KSÚSV) v Kraji Vysočina.
Zastupitelstvem Kraje Vysočina usnesením č. 0550/07/2011/ZK dne 13. 12. 2011 byl schválen rozpočet Kraje Vysočina na rok 2012. Částka vyčleněná na akce na silnicích II. a III. tříd a mostech (příloha D1) je ve výši 131 000 000 Kč - neinvestiční výdaje ve výši 80 250 000 Kč a investiční výdaje ve výši 50 750 000 Kč. Rada kraje usnesením č. 0543/12/2012/RK ze dne 20. 3. 2012 schválila 1. změnu v rozdělení investičních a neinvestičních výdajů - neinvestiční výdaje 90 400 000 Kč, investiční výdaje 40 600 000 Kč. Dopisem ze dne 1. 10. 2012 KSÚSV požádala o 2. změnu v přerozdělení finančních prostředků spočívající ve snížení investičních výdajů o částku 5 000 000 Kč a současné zvýšení neinvestičních výdajů o stejnou částku 5 000 000 Kč. Potřeba změny v přerozdělení finančních výdajů nastala z důvodů změn akcí v příloze D1 v průběhu roku 2012 a výsledků realizovaných výběrových řízení na stavební akce. Žádost KSÚSV je v příloze materiálu RK-34-2012-26, př. 1.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje schválit:
* rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava a § 2212 - Silnice spočívající ve snížení položky 6351, ÚZ 00013 - Investiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 5 000 000 Kč, při současném zvýšení položky 5331, ÚZ 00013 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o stejnou částku 5 000 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny;
* změnu závazných ukazatelů u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, a sice u Příspěvku na provoz zvýšení o částku 5 000 000 Kč a u Investiční dotace snížení o stejnou částku 5 000 000 Kč;

Navrhované změny nevyvolají v roce 2012 požadavek na zvýšení finančních prostředků na souvislé opravy a investiční výstavbu na silnicích II. a III. tříd a mostů (příloha D1).
StanoviskaEkonomický odbor k návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky.
Odbor informatiky:
Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID O00473 a ID O00471.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava a § 2212 - Silnice spočívající ve snížení položky 6351, ÚZ 00013 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 5 000 000 Kč, při současném zvýšení položky 5331, ÚZ 00013 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o stejnou částku 5 000 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny;
* změnu závazných ukazatelů u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, a sice u Příspěvku na provoz zvýšení o částku 5 000 000 Kč a u Investiční dotace snížení o stejnou částku 5 000 000 Kč.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství, OE, ředitel KSÚSV
Termín 31. 12. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz