Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2012-18

RK-34-2012-18.doc
Číslo materiálu18
Číslo jednacíRK-34-2012-18
NázevPosouzení stavu IT v příspěvkových organizacích zřizovaných Krajem Vysočina
Zpracoval M. Rojková
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh
Popis problémuNa odbor informatiky se obrací jak ředitelé příspěvkových organizací kraje, tak kolegové ze zřizovatelských odborů s jednotlivými dílčími či komplexními žádostmi o posouzení stavu informačních technologií v příspěvkových organizacích zřizovaných Krajem Vysočina.
Řešení těchto žádostí může být v různé škále náročnosti, a to od jednoduché metodické pomoci, přes odbornou technickou pomoc na místě až po konstatování porušování obecně závazných právních předpisů. V posledním případě je nutné, aby takovéto porušení bylo konstatováno kvalifikovaně, tzn. formou protokolu z kontroly zřizovatele, proti kterému bude mít příslušná příspěvková organizace možnost obrany.
Z tohoto důvodu navrhujeme nastavit rámec a mechanismus kontrol PO v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT).
Základním předpokladem pro provádění metodické pomoci a případných kontrol PO v oblasti ICT ze strany OI je aktuální úroveň tzv. Standardu vybavenosti PO prostředky ICT. Tento standard aktualizuje a zveřejňuje odbor informatiky minimálně jednou za rok v návaznosti a vývoj požadavků na činnosti a úkoly jednotlivých skupin PO, ve vztahu k možnostem ICT trhu v daném období, s ohledem na dobrou praxi v prostředí veřejné správy a na rozpočtové možnosti Kraje Vysočina.
Dalším důležitým vstupem pro tuto činnost je Strategie bezpečnosti ICT Kraje Vysočina, která popisuje předpokládanou úroveň bezpečnosti, opatření a technických prostředků v jednotlivých typech PO.
Návrh řešení Odbor informatiky navrhuje Radě Kraje Vysočina:
- uložit Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru informatiky průběžně dle časových a kapacitních možností, na základě vnějších podnětů i vlastního uvážení posuzovat stav informačních technologií v příspěvkových organizacích zřizovaných Krajem Vysočina,
- pověřuje Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor informatiky, výkonem kontroly stavu informačních technologií v příspěvkových organizacích zřizovaných Krajem Vysočina,
- uložit Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru informatiky předložit počínaje rokem 2013 Radě Kraje Vysočina vždy v prosinci příslušného kalendářního roku souhrnnou informaci o zjištěních při posuzování stavu informačních technologií v příspěvkových organizacích zřizovaných Krajem Vysočina.
StanoviskaŘeditelka Sekce ekonomiky a podpory souhlasí s návrhem usnesení.
Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá k návrhu usnesení připomínky.
Odbor kontroly nemá k návrhu usnesení připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
ukládá
Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru informatiky průběžně dle časových a kapacitních možností, na základě vnějších podnětů i vlastního uvážení posuzovat stav informačních technologií v příspěvkových organizacích zřizovaných Krajem Vysočina;
pověřuje
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor informatiky výkonem kontroly stavu informačních technologií v příspěvkových organizacích zřizovaných Krajem Vysočina;
ukládá
Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru informatiky předložit počínaje rokem 2013 Radě Kraje Vysočina vždy v prosinci příslušného kalendářního roku souhrnnou informaci o zjištěních při posuzování stavu informačních technologií v příspěvkových organizacích zřizovaných Krajem Vysočina.
Odpovědnost odbor informatiky
Termín 31. 12. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz