Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2012-16

RK-34-2012-16.doc
Číslo materiálu16
Číslo jednacíRK-34-2012-16
NázevProjekt Digitalizace a ukládání - návrh na provedení rozpočtového opatření
Zpracoval K. Mayerová
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo Kraje Vysočina na svém zasedání dne 22. 6. 2010 usnesením 0307/04/2010/ZK schválilo realizaci projektu Digitalizace a ukládání spolufinancovaného z Integrovaného operačního programu s celkovým rozpočtem projektu 28 mil. Kč a podílem Kraje Vysočina ve výši 4,2 mil. Kč z celkového rozpočtu projektu.
Realizace projektu byla zahájena v roce 2011. V lednu 2012 byla předložena kontrolnímu orgánu monitorovací zpráva za období od 1. 1. do 31. 12. 2011. Dne 18. 9. 2012 byla na zvláštní účet projektu zaslána platba ve výši 10 306 459 Kč, tzn. podíl EU za 1. etapu projektu.
V tomto projektu byla v rámci první etapy dokončena výstavba Krajské digitalizační jednotky (KDJ) v Havlíčkově Brodě, která již několik měsíců úspěšně digitalizuje fondy knihoven, muzeí a archivů v Kraji Vysočina. Dále bylo dokončeno nasazení tzv. Krajského digitálního úložiště (prostor pro uložení dat obcí a PO) a Krajské digitální spisovny (prostor pro uložení elektronických spisů a úředních dokumentů).
V rámci tohoto projektu bude v roce 2013 pokračovat proces digitalizaci v rámci KDJ.
Návrh řešení Odbor informatiky navrhuje Radě kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu Digitalizace a ukládání o částku přijatou z ERDF za 1. etapu projektu ve výši 10 306 459 Kč. Finanční prostředky ve výši 8 806 459 Kč z přijaté dotace je možné převést do Fondu strategických rezerv, zbylé finanční prostředky zůstanou na zvláštním účtu za účelem financování projektových aktivit v roce 2012 a 2013.
StanoviskaEkonomický odbor:
Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve výši 10 306 459 Kč, které byly připsány na zvláštní účet projektu Digitalizace a ukládání s tím, že v souladu s usnesením 1627/35/2009/RK bude část dotace ve výši 8 806 459 Kč převedena na splátku kontokorentního úvěru. Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu Digitalizace a ukládání o platbu z evropských fondů ve výši 10 306 459 Kč za 1. etapu projektu a za účelem financování projektových aktivit v roce 2012 a 2013;
* rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu Digitalizace a ukládání o splátku kontokorentního úvěru ve výši 8 806 459 Kč.
Odpovědnost odbor informatiky, odbor ekonomický
Termín 31. 10. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz